Duurzame energie

Samen voor de toekomst invulling geven aan duurzame energie en energietransitie

We zijn in Nederland volop met elkaar aan de slag om invulling te geven aan de energietransitie en daarmee een omslag te maken naar meer duurzame energiebronnen. Begrippen zoals ‘energietransitie’, ‘duurzaamheid’ en ‘circulariteit’ zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Het Rijk, provincies, gemeenten, bedrijfsleven en belangenorganisaties werken met stevige en veelbelovende ambities aan nieuwe, duurzame energiebronnen en een duurzame en meer circulaire economie en samenleving.

Aan de slag met duurzame energie en energietransitie

De energiehuishouding in Nederland gaat de komende jaren flink op de schop. Internationale en nationale afspraken betekenen dat emissies van schadelijke stoffen sterk moeten worden teruggebracht. Om precies te zijn met 49 procent in 2030. Decisio is volop betrokken bij uiteenlopende facetten van duurzame energie en de energietransitie in Nederland. Dat doen wij voor diverse opdrachtgevers met uiteenlopende vragen. Bijvoorbeeld, als het gaat om het inzicht in de maatschappelijke kosten en baten van duurzame windenergiewinning op de Noordzee en langs de kust. Door te verkennen of het maatschappelijk haalbaar is dat een woonwijk met een groengasvergister zelfvoorzienend kan worden. Of, door bijvoorbeeld de maatschappelijke effecten van duurzame energie te analyseren bij de realisatie van een warmtenet. En tot slot, wanneer het gaat om gezamenlijk tot een regionale energiestrategie te komen op basis van inzicht in zoekgebieden, potentie voor duurzame energie en maatschappelijke effecten.

Uitdagende vraagstukken

De energietransitie betekent tal van uitdagingen. Wat zijn, bijvoorbeeld, de effecten op ruimtegebruik van nieuwe energiesystemen? En hoe verzeker je voldoende aanbod van energie op momenten dat het niet waait of de zon niet schijnt? Tegelijkertijd is het een uitdaging om kritisch te blijven kijken naar duurzame ontwikkelingen. Een duurzaam alternatief levert niet per definitie een bijdrage aan duurzaamheid, als je het totaalplaatje bekijkt. Zo bleek uit een van onze onderzoeken dat een warmtenet voor goed geïsoleerde woningen tot meer CO2 uitstoot zou leiden dan deze woningen op een traditionele manier te verwarmen. Een ander voorbeeld is het Europese emissie-trading systeem (ETS), waardoor inspanningen om emissies in Nederland te reduceren, als we het niet goed regelen, teniet worden gedaan door extra uitstoot elders in Europa.

Decisio ondersteunt u graag bij energietransitie

Decisio draagt graag bij aan het in goede banen leiden van de energietransitie. Dit doen we met onze kennis, ervaring en methodieken, zoals u dat van ons gewend bent. Dus, alternatieven naast elkaar zetten, en vervolgens, fact-based, de effecten van de verschillende alternatieven in beeld te brengen. Uiteindelijk is het doel immers ook om kosteneffectief te werken, zodat investeringen maximaal bijdragen aan de klimaat- en energiedoelstellingen.

 • Marktwerking en effectieve overheid
  Marktwerking en effectieve overheid
 • Water
  Water
 • Mobiliteit en infrastructuur
  Mobiliteit en infrastructuur
 • Regionale en stedelijke economie
  Regionale en stedelijke economie

Subthema's

Relevante projecten

GroenGas in Gaasperdam: de structurerende werking van een MKBA

Beslisboom methodieken bij afweging en keuze energietransitie

Zon op infra: wekken fietspaden straks energie op?