Businesscase duurzame energie

Zicht op investeringen, kosten en opbrengsten

Decisio beschikt over een rijk en breed arsenaal aan uiteenlopende kengetallen en heeft bovendien een breed netwerk van specialistische ingenieurs- en energie-adviesbureaus, om een businesscase voor duurzame energieprojecten op te stellen of te toetsen. En, om het gesprek aan te gaan over mogelijke externe bijdragen.

Is uw duurzame energieproject haalbaar?

Een businesscase omvat een analyse en omschrijving van de (financiële) haalbaarheid van een project. Onder welke voorwaarden is een project financieel rendabel te realiseren. Maar ook, welke subsidies of andere bijdragen zijn mogelijk en benodigd? Wat is daarbij een realistische verdeling van kosten, ook gelet op de maatschappelijke effecten en eventuele onrendabele toppen? Businesscases van Decisio helpen dergelijke vragen te beantwoorden. We zijn gespecialiseerd in vraagstukken waar meerdere maatschappelijke actoren bij betrokken zijn. Juist wanneer weerstanden te overwinnen zijn, of de verdeling van kosten ter discussie staat en in gezamenlijkheid bijdragen nodig zijn, legt een gedegen, objectieve en transparante businesscase de basis voor het kunnen realiseren van het beoogde initiatief. Of niet natuurlijk: een businesscase kan óók als uitkomst hebben dat beter niet aan een project kan worden begonnen.

Invalshoeken businesscase

Voor duurzame energieprojecten zijn er op veel niveaus businesscases op te stellen: vanuit een bewonerscollectief/energiecoöperatie, het bedrijfsleven, projectontwikkelaar of overheid die een initiatief willen opstarten. Voor iedere partij gelden andere drijfveren, financiële uitgangspunten en mogelijkheden om bijdragen van derden te realiseren. Bovendien verschillen deze per initiatief: gaat het om een innovatief nieuw concept voor energieproductie, bestaande technieken en om warmte- of juist elektriciteitsproductie? Een gedegen businesscase bestaat in ieder geval uit vier componenten:

 • Analyse van de (maatschappelijke) kosten en baten
 • Toets op de financiële haalbaarheid
 • Benoemen van weerstanden en het organiseren van draagvlak
 • Opzetten van projectorganisatie en keuze voor structurele samenwerkingsvorm
 • Marktwerking en effectieve overheid
  Marktwerking en effectieve overheid
 • Water
  Water
 • Mobiliteit en infrastructuur
  Mobiliteit en infrastructuur
 • Duurzame energie
  Duurzame energie
 • Regionale en stedelijke economie
  Regionale en stedelijke economie