Regionale en stedelijke economie

De kracht van een innovatieve en concurrerende economie

Innovatie, concurrentie, goede bereikbaarheid en een voortreffelijk vestigingsklimaat liggen aan de basis van de Nederlandse economie. Daarbinnen onderscheiden zich uiteenlopende steden en regio’s met ieder hun eigen kracht. Decisio ondersteunt gemeenten regio’s bij diverse, economische vraagstukken. Onder meer op het vlak van gebiedsontwikkeling en werklocaties, internationale werknemers en organisaties en toerisme, recreatie en evenementen.

Economische realiteit en dynamiek

De meer klassieke benadering van de stedelijke of regionale economie met sectoren en SBI-codes is niet meer afdoende om de huidige economische realiteit en dynamiek te vangen. Regio’s en gemeenten richten zich in hun beleid op sectoroverstijgende clusters en ‘ecosystemen’. Zoals die er onder meer zijn op het vlak van logistiek en distributie, landbouw en agribusiness, havenindustrieel complex, leisure en vrije tijd. Of meer abstracte thema’s zoals kenniseconomie of circulaire economie.

Ondersteuning op meerdere fronten

Onze dienstverlening op het gebied van de regionale en stedelijke economie is divers. We ondersteunen gemeenten en regio’s onder meer met visie- en strategievorming. Bijvoorbeeld in de vorm van het (mede) opstellen van beleids- en actieplannen. Of, onze ondersteuning bij het concreet en meetbaar maken van de opgaven binnen de omgevingsvisie (zie ook: Flyer Decisio Omgevingsvisie). Verder voeren we regelmatig marktstudies, evaluaties of economische impactstudies uit. Daarbij kan het onder meer gaan over de toetsing en effectmeting van economisch beleid, sectorspecifieke vragen of de inschatting van economische effecten van organisaties zoals kennisinstellingen of internationale organisaties. Verder voeren we monitoringstudies uit; sinds enige jaren specifiek op het vlak van ‘internationale’ economie waar het om kenniswerkers en arbeidsmigranten gaat in relatie tot vraagstukken rondom huisvesting, doelgroepenbeleid en onderwijs.

 • Marktwerking en effectieve overheid
  Marktwerking en effectieve overheid
 • Water
  Water
 • Mobiliteit en infrastructuur
  Mobiliteit en infrastructuur
 • Duurzame energie
  Duurzame energie

Relevante projecten

Den Haag terecht ‘Internationale Stad van Vrede en Recht’

Economische analyse omgevingsvisie Zwolle legt dilemma’s bloot

Delft: stad van uitersten, startpunt van kennis en innovatie