Economische effectenstudies

Zicht op economische betekenis en impact

De analyse van economische effecten is een eenvoudige en snelle manier om de economische betekenis van een project, evenement, markt, branche, sector, bedrijf of organisatie in beeld te brengen. De economische effectenstudie levert u het inzicht in de directe en indirecte bijdrage aan de economie en maatschappij. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om het aantal banen, omzet, bestedingen of toegevoegde waarde in een regio.

Duiding economisch belang

Waar praten we eigenlijk over? Wat is het economisch belang van een bepaalde sector of markt? Het zijn vragen waar we, als economisch onderzoeksbureau, al vele jaren onderzoek naar doen voor verschillende opdrachtgevers. Van kappers tot de toerismesector in provincie Fryslân, van het belang van Schiphol tot het effect van de Formule 1. Wat betekent de sector, het evenement, maar ook wat is het effect van een belastingwijziging of subsidieprogramma? Het duiden van economische betekenis of impact is dan ook een inhoudelijke opgave waar we veel ervaring mee hebben.

Economische effecten van beleid, markt of project

Wij ondersteunen u graag bij het in beeld brengen van de economische effecten van (te voeren) beleid, een specifieke markt, branche of (ruimtelijk) project of evenement. Wij verkennen, samen met u, welke vragen voor u van belang zijn bij een economische effectenstudie. Decisio heeft ruime kennis en ervaring en gebruikt uiteenlopende instrumenten om de economische effectenstudie naar tevredenheid uit te voeren. We beschikken over uitstekende data-vaardigheden en weten onze weg naar een groot aantal bronnen te vinden om tot een zinvolle analyse te komen. We kunnen deze databronnen ook verrijken of creëren zelf onze databronnen. Daarvoor zetten we bijvoorbeeld de analyse van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen (de ‘SWOT’), enquête-onderzoek om beleid- of sectorspecifieke informatie te verzamelen en workshops of interviews in, waarin we het vraagstuk nader verkennen. Waar we zelf niet over de instrumenten of capaciteit beschikken om tot de juiste informatieverzameling te komen, hebben we ook een breed netwerk aan samenwerkingspartners voor bijvoorbeeld veldwerk of panelonderzoek.

Economische doorwerking

Naast de directe economische effecten en betekenis, is het ook van belang de economische doorwerking van beleid, een markt of project inzichtelijk te maken. Immers, een markt staat niet op zichzelf. Door toeleveren en aanbesteden is er ook sprake van economische doorwerking of ‘multiplier’-effecten. Voor het inzicht in de indirecte economische effecten en betekenis gebruikt Decisio een, in eigen beheer ontwikkeld, regionaal-economisch input/outputmodel. Op basis van actuele CBS statistieken hebben we altijd een up-to-date model beschikbaar voor uw regio of gemeente. Hiermee zijn we, naast het inzicht in de directe, economische betekenis, goed in staat ook de indirecte, economische doorwerking en betekenis van beleid of een markt scherp in beeld te krijgen. Welke sectoren in uw regio profiteren er nog meer? Waarbij we er altijd voor waken dat we geen zaken dubbel tellen.

  • Economische (beleids)teksten
  • Maatschappelijke kosten- en batenanalyse
  • Marktstudies
  • Economische data-analyse en -tools
  • Evaluaties

Relevante projecten

Economische impactanalyse Schiphol

De ‘IJmond-factor’: het strategische belang van de havens voor economie en energietransitie

Rekenkameronderzoek Decisio: Bio Sience Park Leiden zorgt voor bijna 29.000 banen en jaarlijks 4,5 miljoen euro aan gemeente-inkomsten