Water

Werken aan toekomstbestendig(e) waterveiligheid en watersysteem

Nederland is waterland bij uitstek. Een door de eeuwen heen door natuur en mens gevormd landschap van rivieren, meren, kanalen, dijken, kust en zee. Maatschappelijke trends en klimaatontwikkeling veranderen dit waterlandschap continu. Door klimaatverandering in de afgelopen decennia vragen ook waterveiligheid, waterkwantiteit en – kwaliteit, hittestress, langdurige droogte en extreme wateroverlast in toenemende mate onze aandacht.

Waterdelta met een lange en rijke historie

Het Nederlandse dijken- en watersysteem in een dichtbevolkte delta kent een lange en rijke historie. Op basis van het eeuwenoude waterschapsbestuur en brede samenwerking binnen de samenleving is een verfijnd en uniek watersysteem ontstaan. Het Nederlandse waterlandschap kent dan ook een veelomvattende en uitdagende diversiteit aan watervraagstukken en -oplossingen. Het gaat daarbij onder meer om veiligheid van de primaire en secundaire waterkeringen en de bescherming van het achterland tegen (te) hoog water. Maar ook om hoe we samen in toekomst de vraagstukken rondom de waterkwaliteit en waterkwantiteit in Nederland op gaan lossen. De klimatologische veranderingen spelen daarbij een belangrijke rol en moeten we leren omgaan met droogte en hittestress, wateroverlast op piekmomenten en vraagstukken rondom verzilting. Economisch onderzoeksbureau Decisio ondersteunt centrale en decentrale overheden bij een breed scala aan watergerelateerde vraagstukken. Dat doen wij onder meer aan de hand van beleidsevaluaties, programma-evaluaties en maatschappelijke kosten- en batenanalyses.

Water en veiligheid

In Nederland werken we continu aan de veiligheid van onze kust en de primaire en secundaire waterkeringen. Onder meer met het hoogwaterbeschermingsprogramma investeren Rijk en waterschappen in de versterking van waterkeringen om aan de gestelde veiligheidsnormen te voldoen. Decisio ondersteunt Rijk, provincies en waterschappen bij waterveiligheidsopgaven. Onder meer door onderzoek te doen naar kosten en baten van integrale dijkversterkingsprojecten waarbij, naast versterkingsmaatregelen, vaak ook meekoppelkansen op het vlak van landbouw, natuur en milieu of recreatie en toerisme onder de loep zijn genomen. Verder voeren we regelmatig evaluaties van beleid en subsidieregelingen uit.

Waterkwaliteit en -kwantiteit

Uiteenlopende partijen, waaronder het Rijk, waterschappen en provincies, zijn volop bezig met de Kaderrichtlijn Water (KRW) om, in lijn met Europese richtlijnen, de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Waterkwaliteit is, naast voldoende water, dan ook een onderwerp van onderzoek bij de de vragen die opdrachtgevers ons stellen. Bijvoorbeeld in beleidsevaluaties of maatschappelijke kosten- en batenanalyses.

Hittestress, droogte en extreme overlast van water

Vooral in de laatste jaren zijn de veranderingen van het klimaat steeds tastbaarder geworden. Hogere temperaturen, droogte of juist veel neerslag hebben uiteenlopende maatschappelijke en ruimtelijke consequenties. Of het nu gaat om schade aan natuur en infrastructuur, de overlast in de bebouwde omgeving of productieverlies in de landbouw. In ons onderzoeks- en advieswerk voor opdrachtgevers spelen vragen over hittestress, langdurige droogte en extreme wateroverlast dan ook steeds vaker een rol. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om onderzoek naar de maatschappelijke effecten en oplossingsrichtingen.

 • Marktwerking en effectieve overheid
  Marktwerking en effectieve overheid
 • Mobiliteit en infrastructuur
  Mobiliteit en infrastructuur
 • Duurzame energie
  Duurzame energie
 • Regionale en stedelijke economie
  Regionale en stedelijke economie

Relevante projecten

MKBA van dijkversterking Steurgat – Bergsche Maas

De kosten en baten van een iCentrale; een MKBA

Evaluatie van de subsidieregeling HWBP