Marktstudies

Marktanalyses, haalbaarheidsstudies, monitoring en businesscases

Succesvol opereren in complexe markten en politieke situaties vraagt om inzicht in economische en maatschappelijke processen. Vanuit onze kennis van diverse markten voeren wij marktanalyses, marktverkenningen en concurrentieanalyses uit voor overheden, private partijen en branche- en belangenverenigingen. Ook adviseren wij private partijen bij businesscases en businessplannen.

Marktvraagstukken

Kennis, innovatie, duurzaamheid en marktwerking zijn maatschappelijke vraagstukken die centraal staan in het debat over economische ontwikkeling en maatschappelijk welzijn. Deze complexe, vaak lastig grijpbare thema’s vragen om een integrale aanpak van beleidsmakers, burgers en bedrijven. Decisio ondersteunt bij het oplossen van deze vraagstukken met economisch onderzoek, evaluaties, (maatschappelijke) kosten-batenanalyses (MKBA’s) en strategische verkenningen.

Monitoring

Decisio is ervaren met monitoring van (economische) sectoren. Op basis van uiteenlopende databestanden zetten we een monitor op om bijvoorbeeld voor een bedrijfssector periodiek inzicht te bieden in de ontwikkeling van omzet, werkgelegenheid, productie, export, R&D-uitgaven en winst. Tevens berekenen we aan de hand van de monitor en input- en outputanalyse de directe en indirecte bijdrage van sectoren aan de Nederlandse economie.

Effectieve en efficiënte overheid

Een sterke overheid is een kernwaarde voor elke moderne maatschappij. Decisio ondersteunt overheden, niet alleen op het gebied van beleidsverkenning en beleidsevaluaties, maar ook op het gebied van privatisering- en marktwerkingsvraagstukken, waaronder publiek-private samenwerking. Daarnaast voeren we diverse maatschappelijke kosten-batenanalyses uit, zoals op het gebied van energie, onderzoek en duurzaamheid. We analyseren investeringsprojecten, maar ook beleid van en voor toezichthouders, wetgeving en regelgeving die de marktwerking moet bevorderen en consumenten moet beschermen, subsidieprogramma’s en belastingen. Hebben de interventies de verwachte effectiviteit? Is daarbij rekening gehouden met de potentiële ongewenste neveneffecten?

  • Economische (beleids)teksten
  • Maatschappelijke kosten- en batenanalyse
  • Economische effectenstudies
  • Economische data-analyse en -tools
  • Evaluaties

Relevante projecten

Gevolgen van alternatieve btw-heffing op voedingsmiddelen

FNLI luidt noodklok kostenstijgingen

Monitor Concurrentiepositie ITS 2017