Marktstudies

Marktanalyses, haalbaarheidsstudies en businesscases

Succesvol opereren in complexe markten en politieke situaties vraagt om inzicht in economische en maatschappelijke processen. Vanuit onze kennis van diverse markten voeren wij marktanalyses, marktverkenningen en concurrentieanalyses uit voor overheden, private partijen en branche- en belangenverenigingen. Ook adviseren wij private partijen bij businesscases en businessplannen.

Marktvraagstukken

Kennis, innovatie, duurzaamheid en marktwerking zijn maatschappelijke vraagstukken die centraal staan in het debat over economische ontwikkeling en maatschappelijk welzijn. Deze complexe, vaak lastig grijpbare thema’s vragen om een integrale aanpak van beleidsmakers, burgers en bedrijven. Decisio ondersteunt bij het oplossen van deze vraagstukken met economisch onderzoek, evaluaties, (maatschappelijke) kosten-batenanalyses (MKBA’s) en strategische verkenningen.

Effectieve en efficiënte overheid

Een sterke overheid is een kernwaarde voor elke moderne maatschappij. Decisio ondersteunt overheden, niet alleen op het gebied van beleidsverkenning en beleidsevaluaties, maar ook op het gebied van privatisering- en marktwerkingsvraagstukken, waaronder publiek-private samenwerking. Daarnaast voeren we diverse maatschappelijke kosten-batenanalyses uit, zoals op het gebied van energie, onderzoek en duurzaamheid. We analyseren investeringsprojecten, maar ook beleid van en voor toezichthouders, wetgeving en regelgeving die de marktwerking moet bevorderen en consumenten moet beschermen, subsidieprogramma’s en belastingen. Hebben de interventies de verwachte effectiviteit? Is daarbij rekening gehouden met de potentiële ongewenste neveneffecten?

  • Economische (beleids)teksten
  • Maatschappelijke kosten- en batenanalyse
  • Economische effectenstudies
  • Economische data-analyse en -tools
  • Evaluaties

Relevante projecten

Gevolgen van alternatieve btw-heffing op voedingsmiddelen

Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek