Economische data-analyse en -tools

Analyse en duiding van data

Databronnen komen in steeds grotere getale beschikbaar en de behoefte aan data driven decision making, met data onderbouwde besluitvorming, neemt toe. Meten is weten en naarmate de mogelijkheden om te meten toenemen en eenvoudiger in te zetten zijn, ontstaan er ook nieuwe mogelijkheden om besluitvorming beter te onderbouwen en effecten van beleid beter te analyseren. Daar draait het uiteindelijk in onze ogen om: zinvolle en bruikbare conclusies trekken uit de gegevens die we analyseren. Zijn oorzaak en gevolg duidelijk? Wat zeggen de cijfers daadwerkelijk? Het verhaal achter de cijfers is minstens zo belangrijk als de cijfers zelf.

Inzet van databronnen en analyses

Als onderzoeksbureau kennen we het belang van data. We zijn gewend te werken met omvangrijke databestanden, vanuit diverse bronnen, deze te combineren, analyseren en te komen tot bruikbare conclusies. Data-analyse zetten we in voor diverse doeleinden:

 • Effectenstudies: zowel economische effecten, als effecten van beleid en exogene ontwikkelingen op andere terreinen aan de hand van historische data. Effecten op deelgebieden kunnen vervolgens weer als input dienen voor MKBA’s of beleidsevaluaties
 • Prognoses van demografische en economische ontwikkelingen, bijvoorbeeld voor huisvestingsvraagstukken van internationale werknemers en capaciteitsbehoefte op internationale scholen
 • Bezoekersanalyses van evenementen, binnensteden en toeristische gebieden
 • Mobiliteitsanalyses: fietspotentie of effecten van verstoringen en werkzaamheden
 • Brede Welvaart-analyses: het monitoren van de regionale stand van brede welvaart, trends en ontwikkelingen en het in kaart brengen van opgaven en kansen tot op wijk- en buurtniveau

Databronnen

We kennen onze weg naar een groot aantal betaalde en gratis beschikbare databronnen, waaronder:

 • CBS Microdata
 • Werkgelegenheidsregisters (ook wel arbeidsplaatsenregisters of bedrijvenregisters)
 • Mobiele telefoondata (bezoekersonderzoek en mobiliteitsanalyse op basis van GSM-data)
 • Ongevalsstatistieken
 • Verkeersgegevens (NDW)
 • OV-chipkaartdata
 • Scheepvaartgegevens (IVS)
 • Vastgoeddata
 • Monitor Regionale Brede Welvaart
 • En uiteenlopende (bedrijfs)economische en andere databronnen van onze opdrachtgevers

Tot slot beschikken we ook over onderzoeksmethoden en hebben we een netwerk van onderzoekspartners, om onze eigen databronnen te genereren. Daarbij valt te denken aan:

 • Internetenquêtes
 • Panelonderzoek
 • Veldwerk
 • Digitale hulpmiddelen (scraping, wifi- of cameratellingen, etc.)

Uiteraard gaan we altijd vertrouwelijk om met databronnen die ons beschikbaar zijn gesteld en zorgen we ervoor dat gevoelige informatie op een dusdanig geaggregeerd niveau wordt gepresenteerd, dat deze niet meer naar individuele cases is terug te leiden.

Analyse-instrumenten

De verzamelde data analyseren we en presenteren we met een uiteenlopende instrumenten. Van basale beschrijvende analyses in Excel of SPSS, naar complexere analyses en modellering in R. Een greep uit onze tools en expertises:

 • Met regressie-analyse, via diverse technieken, isoleren we effecten, brengen we oorzaak en gevolg in verband
 • Forecasting: op basis van regressies maken we prognoses voor nieuwe situaties
 • GIS-analyse. Via geografische informatiesystemen maken we ruimtelijke analyses, maar is het ook mogelijk om resultaten aantrekkelijk in kaartbeelden te presenteren
 • Data-visualisatie: voor een aantrekkelijke weergave in grafieken, kaarten, tabellen zetten we diverse instrumenten in. We werken continu aan mogelijkheden om analyses aantrekkelijker te presenteren en het maximale te halen uit onze tools zoals GIS, Powerpoint, Excel of PowerBI. Daarnaast hebben we een netwerk van vormgevers om aantrekkelijke Infographics te maken en compacte aantrekkelijke posters of publiekssamenvattingen van ons onderzoek
 • Economische (beleids)teksten
 • Maatschappelijke kosten- en batenanalyse
 • Economische effectenstudies
 • Marktstudies
 • Evaluaties

Relevante projecten

Tot 100 duizend minder bezoekers in Amsterdam door stroomuitval en storm

Aantal banen in de internationale sector in Den Haag blijft groeien

Decisio ontwikkelt monitor ‘internationale werknemers’