Evaluaties

Met elkaar terug kijken, vooruit kijken en leren van beleid

Evalueren betekent ‘op waarde schatten’. Dat vraagt – in onze ogen – bij evaluaties niet alleen om te bekijken of beleid of een project goed is uitgevoerd. Maar, vooral ook om in beeld te krijgen wat de maatschappelijke effecten van beleid of een project zijn. En, wat kunnen we daar gezamenlijk van leren voor de toekomst?

Ervaren evaluatiebureau

Door de jaren heen deed economisch onderzoeks- en adviesbureau Decisio ruime ervaring op met uiteenlopende evaluaties van beleid, projecten, programma’s en subsidieregelingen. De wijze van evalueren van terug- en vooruitkijken én wat u daarvan kunt leren is een insteek waar we goed in zijn en waar we ons prettig bij voelen. Altijd op zoek naar de kwantitatieve en kwalitatieve feiten en betekenis van beleid. Met gevoel voor belangen en affiniteit met bestuur en beleid.

Evaluaties op uiteenlopende beleidsterreinen

Onze evaluaties voeren we uit op uiteenlopende beleidsterreinen van gemeenten, provincies of ministeries. De door ons verrichtte evaluaties lagen onder meer op het vlak van regionaal-economisch beleid, infrastructuur en duurzame mobiliteit, waterveiligheid en -kwaliteit, landbouw, natuur en milieu of specifieke sectoren zoals luchtvaart. Veel van de benodigde kennis en expertise hebben we in huis. Daar waar nodig werken we intensief samen met sectorspecialisten of inhoudelijke experts.

Evalueren? Hoe doe je dat?

De wijze waarop wij onze evaluaties uitvoeren is uiteraard sterk afhankelijk van uw vraag, het onderwerp, reikwijdte en uw stappen nadat de evaluatie door ons is afgerond. Maar, in de regel geldt dat wij in een evaluatie het volgende doen:

  • Beleidsreconstructie: het herleiden van het ‘waarom’ van beleid, project, programma of subsidie om inzicht te krijgen in de beoogde effecten en doelen. Of, als dat niet helemaal meer duidelijk is, proberen in te schatten wat beoogd was. De beleidsreconstructie levert in evaluaties onder meer een handzaam normenkader op dat als basis dient voor het vervolg van de evaluatie.
  • Onderzoek naar instrumenten, activiteiten en middelen (waaronder bijvoorbeeld subsidies): deze stap in de evaluatie geeft inzicht in welke instrumenten, activiteiten en middelen zijn ingezet om bijvoorbeeld beleid, project of programma te realiseren. En, waarom hiervoor gekozen is.
  • Onderzoek naar de resultaten van beleid, project of programma: wat heeft de inzet vervolgens opgeleverd? Welke resultaten zijn er geboekt?
  • Onderzoek naar de effecten van het gevoerde beleid, project of programma: naast de resultaten van beleid is het van belang inzicht te bieden in de effecten die de resultaten hebben voortgebracht.
  • Beoordeling van mate van doeltreffendheid en doelmatigheid: het gaat hier om de vraag hoe de effecten zich verhouden tot beoogde effecten en doelen waarvoor het beleid, het project of programma in het leven was geroepen. Belangrijkste insteek hierbij is de vraag wat we uit de evaluatie kunnen leren voor de nabije toekomst; veelal verwoord in concrete aanbevelingen.
  • Economische (beleids)teksten
  • Maatschappelijke kosten- en batenanalyse
  • Economische effectenstudies
  • Marktstudies
  • Economische data-analyse en -tools

Relevante projecten

Evaluatie NS programma Aanpak Drukke Treinen

Evaluatie pilot Rembrandt- en Thorbeckeplein

Beleidsdoorlichting ‘Bodem en Ondergrond’ naar Tweede Kamer