Wikken en wegen in de energietransitie

Snelle afweging maken met eenvoudige MKBA

De ‘Wikken en Wegen’ methode is een procestool voor het maken van een eenvoudige MKBA van projecten waarbij het komen tot gezamenlijke en gedragen inzichten centraal staat. De methoden ondersteunt gemeenten en regionale overheden om gedragen keuzes te maken binnen het energiedomein. De methode, die ook toepasbaar is binnen het mobiliteitsdomein, is ontwikkeld door Decisio, TwynstraGudde en TU Delft in opdracht van CROW.

Twee workshops

Wikken en Wegen bestaat in essentie uit twee workshops. Deze workshops voeren we uit samen met (vertegenwoordigers van) belanghebbenden om het vraagstuk op het gebied van duurzame energie aan te pakken. De focus van de methode ligt op de interactie tussen en met belanghebbenden. De meerwaarde van deze aanpak is dat betrokkenen onderdeel zijn van het proces en de uitkomsten niet alleen beter begrijpen maar ook kunnen duiden.

Opzet methode

In de twee workshops (elk maximaal 15 deelnemers) komen alle belangen op de tafel. Gezamenlijk komen we tot een afweging van mogelijkheden om een concreet vraagstuk op het energiegebied te analyseren. We beginnen in de eerste workshop met de inventarisatie van de belangen en de probleemanalyse. Vervolgens bespreken we de mogelijkheden om het probleem op te lossen en de mogelijke effecten (financieel en maatschappelijk) ervan. Zo vormen we snel en in hoofdlijnen een gezamenlijk goed begrip. En, verhelderen we het voorliggende vraagstuk. Na de eerste workshop doen we een verdiepingsslag. We werken effecten met kengetallen nader uit en – waar nodig – vragen we belanghebbenden aanvullende informatie aan te leveren.

In de tweede workshop presenteren we hetoverzicht van de effecten aan alle betrokkenen. Waar mogelijk; in euro’s uitgedrukt in de vorm van een MKBA (maatschappelijke kosten-batenanalyse). Maar, ook met ruimte en aandacht voor kwalitatieve aspecten. In deze sessie gaan we ook aan de slag met gevoeligheidsanalyses. Denk daarbij aan wijzigingen van achterliggende aannames of ‘what if’ analyses voor moeilijk kwantificeerbare effecten. Daarmee krijgen de deelnemers gevoel voor de plussen en minnen van elk van de alternatieven. Maar ook voor de gevoeligheden en onzekerheden én of deze onzekerheden ook doorslaggevend zijn voor de conclusies.

 • Marktwerking en effectieve overheid
  Marktwerking en effectieve overheid
 • Water
  Water
 • Mobiliteit en infrastructuur
  Mobiliteit en infrastructuur
 • Duurzame energie
  Duurzame energie
 • Regionale en stedelijke economie
  Regionale en stedelijke economie

Relevante projecten

Decisio helpt bij keuzes energietransitie en duurzaamheidsbeleid