Gebiedsontwikkeling

Werklocaties met dynamiek en verscheidenheid

Steden kennen een continue dynamiek. Dat biedt kansen voor gebieds- en vastgoedontwikkeling met uiteenlopende, maatschappelijke effecten voor het gebied zelf en de directe omgeving. De ‘klassieke’ eendimensionale werklocatie bestaat inmiddels haast niet meer. De verwevenheid van meerdere functies in het gebied bepaalt tegenwoordig de toon. Decisio ondersteunt opdrachtgevers bij vraagstukken rondom gebiedsontwikkeling, verstedelijking en verdichting.

Verstedelijking en verdichting

Veel gemeenten staan voor de uitdaging om de komende jaren in meer ruimte voor wonen en werken te voorzien. Daarbij is de wens om te wonen op plekken met goede voorzieningen, cultuuraanbod en werkgelegenheid groot. Dit betekent, vooral in de Randstad, een forse stedelijke verdichtingsopgave. Een opgave die veelal zorgt voor een noodzakelijke transformatie en herontwikkeling van de bestaande bebouwde omgeving. Naast aandacht voor wonen en werken is aandacht voor het stedelijke mobiliteitssysteem van belang. En voor kansen om de bestaande bebouwde omgeving te verduurzamen en de bestaande leefkwaliteit in de omgeving te verbeteren.

Decisio ondersteunt gemeenten in de besluitvorming bij specifieke gebiedsontwikkelingsprojecten en regio’s; provincies en ministeries helpen wij bij de integrale opgaven op het gebied van mobiliteit en verstedelijking. Dit doen we onder meer door ontwikkelalternatieven uit te werken en de financiële, economische en maatschappelijke kosten en baten daarvan door te rekenen in een MKBA of maatschappelijke businesscase. Het resultaat is een helder overzicht van alternatieven en effecten.

 • Marktwerking en effectieve overheid
  Marktwerking en effectieve overheid
 • Water
  Water
 • Mobiliteit en infrastructuur
  Mobiliteit en infrastructuur
 • Duurzame energie
  Duurzame energie
 • Regionale en stedelijke economie
  Regionale en stedelijke economie

Relevante projecten

Deltaplan biedt kansen voor Noordelijk Nederland

Ontwikkelstrategie voor de Amsterdam Bay Area: IJmeerverbinding voor metro en fiets het gunstigst

Ruimte voor de economie in Soest door slimmer gebruik bestaande bedrijventerreinen