Internationale werknemers en organisaties

Internationalisering arbeidsmarkt en economie

Economisch onderzoeks- en adviesbureau Decisio verrichtte in de afgelopen jaren uiteenlopende studies naar internationale kenniswerkers en arbeidsmigranten in Nederland, vraagstukken rondom de huisvesting van arbeidsmigranten, internationaal onderwijs en de economische betekenis van internationale bedrijven en organisaties.

Internationale werknemers en ons vestigingsklimaat

De Nederlandse economie groeit en de vraag naar werknemers is omvangrijk. Bedrijven zetten steeds vaker internationale kenniswerkers en arbeidsmigranten in om aan de groeiende arbeidsvraag te voldoen. Deze internationale werknemers verblijven voor korte of langere termijn in Nederland. Dit brengt uiteenlopende vraagstukken met zich mee. Bijvoorbeeld voor de regionale expatcenters en hun dienstverlening, rondom (tijdelijke) huisvesting van arbeidsmigranten, de capaciteit van internationale scholen en de economische impact en betekenis van internationale bedrijven en organisaties in de regio.

Decisio ondersteunt gemeenten, provincies, ministeries en schoolbesturen bij vragen over het aantal internationale werknemers, hun belangrijkste kenmerken en wat dit voor de regionale economie betekent.

Monitor ‘Internationale Werknemers’

Sinds 2014 beschikt Decisio over de, in eigen beheer ontwikkelde, monitor ‘Internationale Werknemers’. Op gemeenteniveau en (deels) op postcodeniveau, geven we onder meer inzicht in:

 • Het aantal internationale werknemers (kenniswerkers en arbeidsmigranten) dat in een regio woont en werkt
 • In welke sector zij werkzaam zijn en wat zij verdienen
 • Hoe lang zij in Nederland economisch actief zijn
 • Waar ze vandaan komen, hoe oud ze zijn en hoe zij wonen: gezinssamenstelling, koophuis/huurhuis en WOZ-waarde
 • Naast cijfers over internationale werknemers bevat de database ook cijfers over internationale studenten, statushouders, inkomensafhankelijke partners en kinderen

Onze monitor bevat gegevens vanaf 2010 tot heden en is gebaseerd op CBS Microdata (zie ook: Factsheet Internationale werknemers in Nederland 2019). Verder zijn, mede op basis van CBS Microdata, door Decisio de volgende rapporten opgesteld:

Huisvestingsvraagstukken arbeidsmigranten

De economische groei leidt er toe dat in Nederland krapte ontstaat op de woningmarkt. Ook arbeidsmigranten zoeken een woonplek. Geschikte tijdelijke of meer structurele huisvesting voor deze groeiende groep arbeidsmigranten is niet altijd voorhanden. In een woningmarkt die onder druk staat, leidt dit soms tot verdringing en worden (tijdelijke) oplossingen gezocht door het wonen op vakantieparken, verkamering van reguliere woningen of het wonen in of bij bedrijfsgebouwen. Terwijl het vanuit meerdere perspectieven eerder wenselijk is om de huisvesting van arbeidsmigranten op de korte en langere termijn goed (structureel)) goed te regelen. Het is daarom van belang het huisvestingsvraagstuk rondom arbeidsmigranten zowel vanuit ‘economie’ als vanuit ‘wonen’ goed in ogenschouw te nemen. Daarom werkt Decisio op dit vlak samen met onderzoeksbureau Companen.

Internationaal onderwijs

Door de toenemende internationalisering van de Nederlandse arbeidsmarkt is in de afgelopen de vraag naar internationaal onderwijs gegroeid. In tien jaar tijd is het aantal leerlingen op internationale scholen dan ook meer dan verdubbeld. Tevens vindt een verdere internationalisering van het Nederlands onderwijs plaats. Tegen deze achtergrond verricht Decisio, soms in samenwerking met B&T, onder meer prognosestudies naar de (regionale) ontwikkeling van het aantal internationale kinderen en markt- en haalbaarheidsstudies voor internationale scholen.

Internationale bedrijven en organisaties

Het belang van internationale organisaties (zoals NGO’s of ambassades) en bedrijven in Nederland groeit. Deze organisaties brengen niet alleen internationale kennis, werkgelegenheid en bestedingen naar Nederland, maar dragen ook bij aan een gunstig vestigingsklimaat, het internationale imago, het ontwikkelen en delen van kennis en de culturele diversiteit in Nederland. Het aantrekkelijk maken en houden van ons vestigingsklimaat voor internationale organisaties en bedrijven in Nederland is echter ook afhankelijk van overheidsinvesteringen. Daarbij wordt regelmatig de vraag gesteld wat dit de lokale burgers oplevert. Decisio is ervaren in het inzichtelijk maken van de economische betekenis van internationale organisaties en bedrijven voor de samenleving. Dat doen wij onder meer aan de hand van economische effecten- en haalbaarheidsstudies.

 • Marktwerking en effectieve overheid
  Marktwerking en effectieve overheid
 • Water
  Water
 • Mobiliteit en infrastructuur
  Mobiliteit en infrastructuur
 • Duurzame energie
  Duurzame energie
 • Regionale en stedelijke economie
  Regionale en stedelijke economie

Relevante projecten

Economische monitor internationale organisaties Den Haag

Prognoses internationaal onderwijs

Wie zijn de internationals in Amstelveen?