Decisio ontwikkelt monitor ‘internationale werknemers’

Decisio voerde de diverse onderzoeken uit op het vlak van internationale werknemers. Bijvoorbeeld, als het gaat om het aantal internationale kenniswerkers en arbeidsmigranten. Deze onderzoeken richten zich op de groep internationale werknemers (aantallen en kenmerken van). Maar gaan ook over de vraag naar internationaal onderwijs of huisvestingsvraagstukken. Naar aanleiding hiervan ontwikkelde Decisio de monitor ‘internationale werknemers’.

Inhoud monitor ‘internationale werknemers’

De monitor is zo opgezet om een zo gedetailleerd mogelijk beeld te geven van internationals in Nederland. Met de monitor hebben we onder meer inzicht in het volgende:

  • aantal werknemers, onderverdeeld naar kenniswerkers en arbeidsmigranten
  • diverse persoonskenmerken zoals leeftijd, geslacht, nationaliteit, gezinssamenstelling
  • diverse economische kenmerken zoals inkomen, bedrijfssector
  • woon-werklocatie
  • contract- en verblijfsduur

De gegevens zijn beschikbaar op vier-positiepostcodeniveaus. Daarnaast is het mogelijk om inzichten te geven voor gemeenten, provincies en afzonderlijk af te bakenen regio’s. De monitor is opgebouwd op basis van CBS Microdata.

Deze gegevens gaan over de periode 2013 tot en met 2018. We willen de monitor graag verder uit te bouwen voor de periode 2009-2012. En, zodra nieuwe brongegevens beschikbaar zijn, zal de monitor aangevuld worden met gegevens voor 2019 en de jaren daarna.

Onderzoekstoepassing gegevens over internationale werknemers

De informatie uit de monitor wordt door Decisio gebruikt voor onder meer een regionaal prognosemodel voor internationaal onderwijs. En we voeren analyses uit voor de vraag naar shortstayvoorzieningen. Verder doen regionale populatie-analyses voor vraagstukken op het vlak van onderwijs, huisvesting etc. Decisio verrichtte door de jaren heen diverse onderzoeken op het gebied van expats/internationals, organisaties en bedrijven.

Uitbreiding monitor

Ons doel is om in 2020 en daarna de monitor verder uit te breiden.

Meer informatie?

Voor meer informatie over ons onderzoek naar internationale werknemers, arbeidsmigranten en kenniswerkers verwijzen wij u graag naar ‘internationale werknemers‘.