Ruimte voor de economie in Soest door slimmer gebruik bestaande bedrijventerreinen

De economie van de gemeente Soest groeit en bloeit. Inmiddels telt Soest bijna 6.000 bedrijven waar 18.000 mensen werken. Een derde van deze werkge­legenheid is op bedrijventerreinen te vinden. De groei van bedrijvigheid en arbeidsplaatsen in de gemeente Soest komt echter onder druk te staan omdat de ruimte op is.

Beperkte groeimogelijkheden vragen om doordacht ruimtegebruik

Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat het bedrijfsleven de wens heeft om binnen Soest uit te breiden en door te groeien, maar dat dit binnen Soest bijna niet kan worden gefaciliteerd. Er zijn geen bedrijfskavels meer uitgeefbaar en het aanbod aan panden (te huur of te koop) is laag: minder dan 2 procent van de bedrijfsruimte in Soest en Soesterberg wordt actief aangeboden. Dit is aanzienlijk lager dan de frictieleegstand van 5 procent die nodig is voor een gezond functionerende markt voor werklocaties. Ook worden de bedrijventerreinen al intensief gebruikt. De gemiddelde ‘Floor Space Index’ (FSI) is 0,65. Daarnaast stelt de provincie Utrecht de strikte eis dat 40 procent van de ruimtevraag op bestaande bedrijventerreinen moet landen en niet in het buitengebied mag. Aan deze eis kan alleen worden voldaan als de ruimte intensiever gebruikt gaat worden.

Iedereen vaart wel bij intensiever en diverser gebruik van de schaarse ruimte

De gemeente Soest gaf Decisio en BREEN Stedenbouw in dit kader opdracht voor een onderzoek naar slimmer gebruik van bestaande bedrijventerreinen door intensi­vering, verkleuring en transformatie op drie in Soest gelegen bedrijventerreinen: Soestdijkse Grachten, Wooncentrum Soesterberg en Wooninrich­tingzaken Birkstraat. Per gebied verkenden we de mogelijkheden en onmogelijkheden voor intensivering, verkleuring en transformatie. Daarnaast stellen we rollen en instrumenten voor die de gemeente kan inzetten om stappen te zetten naar een duurzamer ruimtegebruik. Zowel de gemeente als de ondernemers en de samenleving in bredere zin profiteren hiervan. Uit de verkenning blijkt dat het zowel economisch als maatschappelijk meerwaarde heeft om op een doordachte manier met de ruimte op werklocaties om te gaan. Intensiever en diverser ruimtegebruik heeft een positieve impact op de waarde van panden en op de leefbaarheid, levendigheid en toekomstbestendigheid van de bedrijventerreinen.