Alle projecten

Stedelijke ontwikkeling en gasloze woningen voor Binckhorst

Meer dan een waterkering…

Elektrisch vervoer: evaluatie en position paper MRA-e

MKBA (quickscan) koppeling warmtenetten

Impact windparken dicht bij de kust

Kosten-batenanalyse vervolgroutekaart windenergie op zee

Evaluatie NS programma Aanpak Drukke Treinen

Gevolgen van alternatieve btw-heffing op voedingsmiddelen

Economische monitor FNLI

Economische impactanalyse Schiphol

Evaluatie subsidieregeling Water als Economische Drager

Beleidsdoorlichting waterkwaliteit