Stedelijke ontwikkeling en gasloze woningen

maatschappelijke businesscaseVeel Randstedelijke gemeenten staan voor de uitdaging om de komende decennia in een omvangrijke behoefte aan ruimte voor wonen en werken te voorzien. Daarbij is de wens om te wonen op plekken met een hoog voorzieningenniveau, cultuuraanbod en concentratie van werkgelegenheid. Dit betekent een forse stedelijke verdichtingsopgave. De G4-gemeenten spelen hierin een belangrijke rol.

Maatschappelijke businesscase gebiedsontwikkeling Binckhorst

Gemeente Den Haag constateerde in de Agenda Ruimte voor de Stad dat de komende jaren zo’n 3.000 tot 5.000 mensen per jaar extra in de stad willen wonen. Een van de locaties die is aangewezen voor de verdichtingsopgave is de Binckhorst.

Decisio stelde voor gemeente Den Haag een quick scan maatschappelijke businesscase op. Daarin zijn de kosten en maatschappelijke en economische baten van de gebiedsontwikkeling in de Binckhorst nader onderzocht. Om de hoogstedelijke ontwikkelambitie, met een gemengd woon-werk gebied, mogelijk te maken zijn naast de ruimtelijke ontwikkelingsopgaven, ook investeringen in infrastructuur en kansen voor de energietransitie in beeld gebracht.

Effecten energietransitie, klimaatadaptatie en duurzaamheid

Gebiedsontwikkeling, in dit geval de transformatie en herontwikkeling van een gebied, biedt uiteenlopende kansen op het gebied van duurzaamheid. Voorbeelden van te treffen maatregelen zijn aardgasvrije woningen, klimaatneutrale warmtevoorzieningen en klimaatadaptieve ingrepen.

De realisatie van een aardgasvrije energievoorziening heeft tot doel om het gebruik van fossiele brandstoffen te reduceren. Om dit te realiseren zal de energiebron volledig hernieuwbaar/duurzaam moeten zijn. Bij het volledig aardgasvrij maken van de wijk Binckhorst gaan niet alleen nieuwbouwwoningen, maar ook bestaande bouw en bedrijven van het gas af. Uit de business case van Decisio blijkt dat dit leidt tot een aanzienlijke reductie in het aardgasgebruik en bijbehorende uitstoot. Potentiële maatschappelijke baten kunnen voor de Binckhorst oplopen tot 10 miljoen euro per jaar. Maar, er is nog wel onzekerheid over bijvoorbeeld de doorrekening van CO2 prijzen, de ontwikkeling van huurprijzen, netbeheerderskosten en de manier waarop de wijk aardgasvrij wordt.

Klimatologische omstandigheden in Nederland veranderen. Relevant voor de stedelijke omgeving is de verwachting dat we vaker te maken krijgen met extreem weer: veel neerslag in korte tijd of langere perioden van extreme warmte. Om onze woon- en werkomgeving leefbaar te houden zijn maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie nodig. Zo kan een goed functionerend watersysteem voldoende water vasthouden, bergen en afvoeren in het geval van extreme neerslag. Een dergelijk systeem betekent ook een betere bestendigheid tegen hitte en minder kans op het hitte-eilandeffect. Dergelijke ingrepen kunnen meegenomen worden in het ontwerp van de klimaatbestendige buitenruimte en gebouwen. Het nu treffen van deze maatregelen zorgt mogelijk voor (kosten)voordelen ten opzichte van de situatie dat deze maatregelen later ingepast moeten worden. Deze kostenbesparing is in de business case van Decisio voor de Binckhorst op circa 4 miljoen euro geschat.

Decisio ondersteunt bij besluitvorming bij gebiedsontwikkeling

Door hoge ambities op thema’s als klimaat, luchtkwaliteit en duurzame energie op (inter)nationaal, regionaal en lokaal niveau moeten er de komende vijf tot tien jaar stappen worden ondernomen. Gebiedsontwikkeling op grote en kleinere schaal biedt kansen om tijdig maatregelen te nemen, zodat deze kosten (voor inpassing) later vermeden kunnen worden. De maatregelen hebben positieve effecten op bijvoorbeeld gezondheid, huizenprijzen en energiekosten. Decisio ondersteunt gemeenten bij het beslissingsproces rondom gebiedsontwikkeling. Dit doen we door verschillende ontwikkelalternatieven uit te werken en hierbij de economische en maatschappelijke kosten en baten door te rekenen. Het resultaat is een helder overzicht van alternatieven en effecten zodat de juiste afweging kan worden gemaakt.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze maatschappelijke businesscase neemt u contact op met Menno de Pater (m.depater[at]decisio.nl) via 020-6700562.