Water- en economische opgaven Ijssel-Vechtdelta

economische opgaven IJssel-VechtdeltaIn opdracht van de provincie Overijssel voerden Tauw, Decisio en HKV een analyse uit van de water- en sociaaleconomische raakvlakken en economische opgaven van de IJssel-Vechtdelta in relatie tot de Deltaprogramma’s (IJsselmeergebied en Rivieren). De programma’s zijn nodig om in te spelen op klimaatverandering: zeespiegelstijging, zwaardere stormen en hogere rivierafvoeren, maar ook het anticiperen op drogere perioden in de zomer met lagere rivierafvoeren waarbij het IJsselmeer als zoetwaterbuffer voor Nederland steeds belangrijker wordt. Onze analyse richtte zich op de sociaaleconomische raakvlakken in de IJssel-Vechtdelta. En, in het bijzonder, op de te verwachten impact op de huidige (economische) omgeving en ruimtelijk-economische ambities voor de toekomst. Verwachtte effecten zijn in beeld gebracht en waar mogelijk gekwantificeerd. Daarnaast hebben we beoordeeld in hoeverre deze effecten bijdragen aan de kwetsbaarheid of juist robuustheid van bestaande en toekomstige economische activiteiten in de Delta.

Meer informatie

Voor vragen over dit Decisio onderzoek neemt u contact op met Gerwin van der Meulen via 020-6700562 of g.vandermeulen[at]decisio.nl.