Evaluatie MKB-toets: de ondernemer gehoord

In Nederland worden aan de lopende band nieuwe wetten en regels gemaakt. Daar zijn vaak goede redenen voor, maar meer regels maken het ondernemersleven doorgaans niet leuker of makkelijker. Om hieraan tegemoet te komen deed het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in 2018 een pilot. Het doel van de pilot was om wet- en regelgeving vooraf op realiseerbaarheid en uitvoerbaarheid voor kleine en middelgrote bedrijven te toetsen. Onderzoeksbureau Decisio voerde een evaluatie van deze pilot uit.

Panelbijeenkomsten met ondernemers

Deze ‘MKB-toets’ bestond uit zeven panelbijeenkomsten met ondernemers over de effecten die zij verwachten van de betreffende nieuwe regel. Aan bod kwamen onder meer het Warenwetbesluit Meel en Brood, de thuiskopieheffing en de aanpassing werkkostenregeling.

Conclusies evaluatie

Onze conclusie is dat de panels in vrijwel alle gevallen nieuwe inzichten opleverden en dat de deelnemers en dossierhouders de discussie als nuttig en constructief ervoeren. Het proces van de panels kan wel beter in die zin dat voorbereidende notities begrijpelijker kunnen en dat de selectie van de te toetsen regels en wetten meer op inhoudelijke criteria gestoeld zou moeten worden.

Resultaten evaluatie naar Tweede Kamer

Staatssecretaris Mona Keijzer heeft de evaluatie van de MKB-toets op 18 april 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd. In de begeleidende brief onderschrijft de staatssecretaris de conclusies van Decisio en geeft ze aan de aanbevelingen over te nemen.

Decisio en evaluaties

Door de jaren heen deed economisch onderzoeks- en adviesbureau Decisio ruime ervaring op met uiteenlopende evaluaties van beleid, projecten, programma’s en subsidieregelingen. De wijze van evalueren van terug- en vooruitkijken én wat u daarvan kunt leren is een insteek waar we goed in zijn en waar we ons prettig bij voelen. Altijd op zoek naar de kwantitatieve en kwalitatieve feiten en betekenis van beleid. Met gevoel voor belangen en affiniteit met bestuur en beleid. Onze evaluaties voeren we uit op uiteenlopende beleidsterreinen van gemeenten, provincies of ministeries. De door ons verrichtte evaluaties lagen onder meer op het vlak van regionaal-economisch beleid, infrastructuur en duurzame mobiliteit, waterveiligheid en -kwaliteit, landbouw, natuur en milieu of specifieke sectoren zoals luchtvaart. Veel van de benodigde kennis en expertise hebben we in huis. Daar waar nodig werken we intensief samen met sectorspecialisten of inhoudelijke experts. Voor meer informatie; zie ook evaluaties.