Decisio onderzoekt de governance van het Nationaal Groeifonds

In 2021 is het Nationaal Groeifonds (NGF) opgericht. Dit fonds heeft als doel om het Nederlandse duurzaam verdienvermogen te vergroten. Bij de start van het NGF is afgesproken om periodiek te evalueren. De eerste tussentijdse evaluatie is in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) uitgevoerd door Decisio in samenwerking met KplusV en TwynstraGudde.

In de evaluatie lag de focus op de governance van het NGF. Met governance wordt gedoeld op de inrichting en het functioneren van het NGF. Daarbij is specifiek gekeken naar verschillende onderdelen van deze inrichting, namelijk de fasen van voorstelontwikkeling, beoordeling, uitvoering en beheer. Voor een effectmeting van de projecten en een bredere evaluatie van het Nationaal Groeifonds is het nog te vroeg.

Het NGF is ingericht op het krijgen van kwalitatief sterke voorstellen die bijdragen aan de gestelde doelen

Op basis van gesprekken met betrokken ministeries en intermediaire organisaties, een enquête onder (potentiële) aanvragers van Groeifondsprojecten en documentstudie is de conclusie dat de inrichting, de afspraken, de werkwijzen en de checks en balances van het NGF erop gericht zijn om voorstellen te krijgen die bijdragen aan het doel van het NGF. Op die manier draagt de wijze van inrichting in potentie bij aan de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het NGF als geheel.

In het veld is bovendien lof voor het feit dat het NGF in korte tijd is opgezet. Tegelijkertijd is het noodzakelijk geweest om het fonds ‘lerend’ in te richten; tussen de rondes door zijn wijzigingen aangebracht in de inrichting van het fonds, gebaseerd op ervaringen in de uitvoering. Zo zijn diverse aanpassingen in de processen van voorstelontwikkeling en in de inhoudelijke beoordeling van projecten doorgevoerd. De aanpassingen zijn ten goede gekomen aan de inrichting van het NGF.

Aanbevelingen

Verbetermogelijkheden zijn er ook zeker nog. We hebben in de tussentijdse evaluatie een aantal aanbevelingen gedaan die toezien op het zorgen voor een gelijk speelveld tussen de departementale en subsidieroute van het NGF, meer tijd tussen de rondes aanbrengen en betere communicatie over de fase van uitvoering (waar idealiter ook meer snelheid in gebracht zou kunnen worden) en over de rolverdeling tussen de verschillende betrokken partijen in monitoring en evaluatie, waarbij ook oog is voor de lasten daarvan voor de programmaorganisaties.

De tussentijdse evaluatie en kabinetsreactie is te vinden op de site van de Rijksoverheid: Tussentijdse evaluatie Nationaal Groeifonds | Rapport | Rijksoverheid.nl