Scherpere keuzes duurzamer Soest

Focus op mobiliteit en vastgoed voor meer impact

De gemeente Soest heeft hoge duurzaamheidsambities en heeft dankzij een enthousiast, kundig en hardwerkend team de nodige meters gemaakt de afgelopen jaren. Dit blijkt uit de midterm review die Decisio voor de Rekenkamercommissie Soest deed van het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid. Decisio constateert ook dat het beleid effectiever kan door meer scherpte aan te brengen. Focus op projecten met impact en perspectief is nodig om de hoog gestelde doelstellingen en ambities te behalen. Met name bij de thema’s verkeer en vervoer en (particulier) vastgoed is veel winst te boeken, hier liggen de grootste negatieve effecten wat betreft uitstoot en energieverbruik.

Hoge ambities vergen meer menskracht, middelen en regie

Om de hoge ambities waar te maken, zijn er naast scherpte in beleid ook extra mensen en middelen, een integraal duurzaamheidsprogramma en prioriteit bij andere beleidsterreinen nodig. Verder bevelen wij aan om de gemeente een sterkere regierol te geven in de uitvoering en om de regionale samenwerking te zoeken bij grootschaliger projecten. De Rekenkamercommissie heeft de aanbevelingen overgenomen en ook het college van B&W heeft de uitkomsten van het onderzoek omarmd.

Effecten inzichtelijk maken voor onderbouwde keuzes

Veel gemeenten zoeken naar een (kosten)effectieve invulling van hun ambitieuze duurzaamheidsbeleid. Het ontbreken van een goede onderbouwing heeft vaak tot gevolg dat geen keuzes worden gemaakt over ingrijpende, gevoelige vraagstukken, zoals het plaatsen van windmolens of zonneparken. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) kan uitkomst bieden bij het maken van deze keuzes, omdat (toekomst)scenario’s worden uitgewerkt en zowel de economische als maatschappelijke effecten van beleidskeuzes duidelijk worden. Decisio heeft veel ervaring met MKBA’s en ondersteunt u graag hierbij.

Het Decisio-onderzoek voor de Rekenkamercommissie Soest is op 14 november 2018 aan de gemeenteraad gepresenteerd.