Rekenkameronderzoek Decisio: Bio Sience Park Leiden zorgt voor bijna 29.000 banen en jaarlijks 4,5 miljoen euro aan gemeente-inkomsten

Het Leiden Bio Science Park (LBSP) is de thuisbasis van ruim 350 nationale en internationale bedrijven en kennisinstellingen in de life sciences. De banen en bedrijvigheid op LBSP zijn in de voorbije jaren sneller gegroeid dan elders in Leiden en Zuid-Holland. Ondanks dit succes  worden in de gemeenteraad regelmatig vragen gesteld over het LBSP: wat levert het de – Leidse – gemeenschap op? Wat is de omvang van de gemeentelijke inzet precies en welke inkomsten staan daar tegenover? In hoeverre wordt de gemeenteraad gekend in het proces? Deze vragen onderzocht Decisio in opdracht van de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp.

Een op de acht werkzame Leidenaren dankt baan aan LBSP

In 2020 zijn er circa 20.800 banen op het park. Daarnaast creëren de bedrijven en instellingen op het LBSP banen bij toeleveranciers en bedrijven elders in de gemeente Leiden of daarbuiten: in totaal 8.000 banen (2020). Van de werkgelegenheid op het park profiteren niet alleen hoogopgeleiden en mensen van elders. Zeker de helft van de werkgelegenheid op het LBSP is voor  laag- en middelbaaropgeleiden. En zo’n 30 procent van de banen op/dankzij het LBSP wordt ingevuld door Leidenaren. Een op de acht werkzame Leidenaren heeft dus zijn of haar baan te danken aan het LBSP.

Zie hier volledig overzicht van economische en maatschappelijke effecten van Leiden Bio Science Park.

OZB-opbrengsten jaarlijks 4,5 miljoen euro

Dan de omvang van de gemeentelijke kosten en de inkomsten die daar tegen over staan. In de periode 2011-2019 besteedde de gemeente Leiden 34 miljoen euro aan inrichting en versterking van het LBSP. Circa 75 procent van de kosten aan het park gaan naar reguliere overheidstaken (infrastructuur, veiligheid, etc.). Tegelijk had de gemeente 74 miljoen euro aan inkomsten uit het LBSP. Deze kwamen voornamelijk uit de onroerende zaakbelasting, die de gemeentekas jaarlijks meer oplevert dan wanneer het een woonwijk zou zijn geweest. Het saldo van de kosten en inkomsten is daarmee in negen jaar tijd circa 40 miljoen euro, wat gelijk staat aan jaarlijks gemiddeld 4,5 miljoen euro.

Rol van gemeenteraad en college

Het LBSP staat zeer regelmatig op de agenda van de gemeenteraad en de verschillende raadscommissies. Weliswaar geeft de raad het college kaders mee op het gebied van onder meer economisch profiel, duurzaamheid, biodiversiteit en duurzame mobiliteit, maar het kan haar controlerende taak aanscherpen door concretere afspraken te maken over de meegegeven kaders en het vragen om (samenhangende) informatie over effecten. Uit de gevoerde gesprekken blijkt tot slot dat de rolinvulling van de gemeente Leiden past bij haar overheidsrol, toegevoegde waarde heeft voor de kwaliteit van het LBSP en zorgt voor een evenwichtige afweging van economische en maatschappelijke belangen.