Regionale energiestrategie: waar komen windmolens of zonneparken in Noord-Holland ?

De laatste maanden helpt Decisio hard mee om deze vraag te beantwoorden. Gemeenten, provincie, waterschappen, netbeheerders, energiecoöperaties en andere (markt-) partijen werken samen om per energieregio een regionale energiestrategie (RES) te ontwikkelen. Het consortium APPM, Tauw, Decisio, CE Delft en Generation.Energy ondersteunt dit traject in de regio’s Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid in opdracht van een programmaorganisatie RES (opgezet vanuit 47 gemeenten, provincie Noord-Holland en drie waterschappen).

Wat is een regionale energiestrategie (RES)?

In het Klimaatakkoord staat dat elke energieregio, die bestaan uit meerdere deelregio’s, een RES opstelt. De RES is een instrument om gezamenlijk keuzes te maken over ‘hoe, wanneer, hoeveel en waar’ wat betreft de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie en de benodigde opslag- en energie-infrastructuur. Dit start met het opstellen van een concept-RES om vervolgens na toetsing door het PBL en verdere verfijning te komen tot de RES 1.0. Het RES-proces eindigt daar niet, vanaf dat moment werken alle stakeholders samen om de RES iedere twee jaar te actualiseren en de voortgang te monitoren.

Wat doen we als consortium?

Met het consortium begeleiden we het opstellen van de concept-RES: een eerste realistische ambitie per energieregio. De eerste stap is het vaststellen van de huidige situatie in een ‘foto’. Vanuit de huidige situatie ontwikkelen de deelregio’s verkennende scenario’s om de RES vorm te geven. Een scenario is een mogelijk toekomstbeeld. Deze vormen de basis voor een goede discussie in de regio. Met deze scenario’s kan iedere deelregio nagaan wat de inpasbaarheid, wenselijkheid en effecten zijn van duurzame opwek in bepaalde gebieden. In stap 3 worden de scenario’s lokaal, per gemeente, verrijkt en getoetst door lokale partijen en inwoners. Tenslotte wordt dit in stap 4 bij elkaar gebracht naar een bod (ambitie) per energieregio.

En welke rol speelt Decisio?

De rol voor Decisio bij de regionale energiestrategie ligt onder andere in de uitwerking van de scenario’s door in beeld te brengen welke effecten de scenario’s met zich meebrengen, en vervolgens ‘of en hoe’ we de effecten kunnen kwantificeren. Denk daarbij aan effecten zoals ruimtegebruik, effect op natuur, kosten, arbeidsmarkt en directe- en indirecte economische effecten. Naast uitgebreid onderzoek zijn we in gesprek gegaan met experts uit verschillende werkvelden en hebben hypotheses en vragen getoetst. Deze aanpak leidt tot een gedragen beeld en methodiek onder experts en betrokkenen voor de uitwerking van de scenario’s. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn gebundeld in een rapport dat op de projectwebsite van de energieregio te vinden is (klik hier voor Noord en hier voor Zuid).

Vanaf december gaan we ook op gemeentelijk niveau aan de slag om de scenario’s te verrijken. We bieden een werkvorm aan gemeenten aan om onderdelen uit de scenario’s verder te onderzoeken. Met de werkvorm Wikken&Wegen kan de gemeente een concreet vraagstuk, volgend uit de scenario’s, verder onderzoeken: we bekijken welke alternatieven er zijn, welke effecten deze alternatieven voortbrengen en wie welke belangen heeft. Zo vormen we een gezamenlijk goed begrip van het vraagstuk en helpen we de politiek met het maken van een afgewogen keuze.

Meer weten over de regionale energiestrategie?

Kijk voor meer informatie ook eens op de projectwebsites: https://energieregionhz.nl/ of https://energieregionhn.nl/.