Evaluatie subsidieregeling ‘Kleine Infrastructuur’

  • 11 november 2014

Onderzoeksbureau Decisio heeft, in samenwerking met Goudappel Coffeng, de evaluatie subsidieregeling ‘Kleine Infrastructuur’ uitgevoerd voor de periode 2007 – 2012. Deze evaluatie is opgesteld in opdracht van de provincie Noord-Holland.

Regeling ter verbetering van provinciale infrastructuur

Met behulp van de uitvoeringsregeling (zie ook: meer informatie) beoogt de provincie Noord-Holland de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en/of de leefbaarheid van de omgeving te verbeteren. Deze projecten zijn gericht op de aanleg, plaatsing of uitbreiding van fiets-, bushalte-, voetpad- en weginfrastructuur, (fiets)parkeervoorzieningen, bushaltevoorzieningen, verkeersregelinstallaties en bewegwijzering en openbare verlichting. De provincie verstrekt de subsidies aan publiekrechtelijke personen met uitzondering van de Rijksoverheid. De projecten moeten in de provincie, maar buiten de stadsregio Amsterdam worden uitgevoerd. De subsidie per project bedraagt ten minste € 5.000,- en de kosten van het project mogen niet meer dan € 3 miljoen bedragen.

Evaluatie subsidieregeling

Naar aanleiding van het rapport ‘Inzicht in doeltreffendheid van Subsidies’ van de Randstedelijke
Rekenkamer (maart 2012) stelde de provincie Noord-Holland een eigen evaluatiekader op. Met dit kader wenst de provincie dat subsidieregelingen van de provincie structureler en gestructureerder geëvalueerd worden. Het doel van het evaluatiekader is om beter te toetsen of de subsidies doeltreffend zijn en daarmee ook daadwerkelijk bijdragen aan het beleid. De resultaten van de evaluaties dienen eveneens een bijdrage te leveren aan betere toekomstige uitvoeringsregelingen en beleid. Verder dragen de resultaten bij aan de keuze van beleidsinstrumenten en leiden de lessen uit de evaluatie uiteindelijk tot een beter beleidsproces.Een van de evaluaties richt zich op de ‘Uitvoeringsregeling Subsidie BDU Kleine Infrastructuur Noord-Holland’.

Algemene conclusie van de evaluatie van de subsidieregeling was dat de uitvoeringsregeling bijdraagt aan de realisatie van provinciale en lokale beleidsdoelen op het gebied van verkeer en vervoer. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de stappen zoals beschreven in de ´Handreiking Evaluatie Doeltreffendheid Provinciale Subsidies´ van de Randstedelijke Rekenkamer. Om deze stappen op een juiste manier te doorlopen heeft onderzoeksbureau Decisio een bureaustudie verricht, enquêtes onder de doelgroep gehouden en face-to-face-interviews gevoerd met zowel betrokkenen bij de provincie als met de doelgroep.

Meer informatie: evaluatie subsidieregeling ‘Kleine Infrastructuur’

Voor vragen over de evaluatie subsidieregeling ‘Kleine Infrastructuur’ neemt u contact op met Niels Hoefsloot via 020-6700562 of n.hoefsloot[at]decisio.nl.

Zie ook