Position Paper Elektrisch Vervoer

Sinds 2012 stimuleert het projectbureau MRA-Elektrisch (MRA-E) elektrisch vervoer in het gebied dat de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht bestrijkt. Om de ontwikkeling van elektrisch vervoer en de rol en positie van het project in de snel veranderende omgeving te herijken, heeft Decisio een ‘position paper elektrisch vervoer en rol MRA-Elektrisch’ opgesteld. Hierin geven we antwoord op de vraag wat de rol van projectbureau MRA-E de komende jaren zou kunnen zijn, gelet op de visie en ambities van de MRA partners en het Rijk op gebied van duurzaamheid en elektrisch rijden.

Inzet overheid van belang

In het position paper constateren we dat er, mede door stimulering van de regionale overheden, de afgelopen jaren veel is bereikt op EV gebied. Denk aan de sterke groei van het aantal elektrische voertuigen, de gerealiseerde oplaadinfrastructuur, standaardisatie van stekkers en gezamenlijke communicatiesystemen tussen laadpalen. Toch is de elektrische auto tot 2020 op verschillende punten nog niet concurrerend met conventionele auto’s. Zonder overheidsbemoeienis zal het marktaandeel daardoor niet snel stijgen en worden de doelstellingen op gebied van aantal elektrische voertuigen niet behaald. Daarnaast vereist het behalen van doelstellingen op het gebied van energie en klimaat de komende jaren een forse toename van het aandeel duurzame energie in ons energieaanbod. Elektrische voertuigen kunnen hierin een rol spelen door slim te laden en opslag van elektriciteit. Om het gebruik van EV en het aandeel duurzaam opgewekte energie te verhogen is vanuit de regionale overheden regie op laadinfrastructuur nodig. Ook andere regionale stimuleringsacties zijn nodig om de beleidsdoelen te halen.

Activiteiten MRA-E effectief

MRA-E heeft bewezen goed in staat te zijn om meerwaarde te creëren voor de regiogemeenten en concrete projecten met en voor hen uit te voeren. Voor de EV gebruikers in de regio is de samenwerking in MRA-E verband ook positief geweest: een elektrische auto moet je immers ook buiten je eigen woonplaats kunnen opladen. Het model van MRA-E als projectbureau is een geschikte en effectieve vorm gebleken om in regionale samenwerking EV te stimuleren. Dit past het beste bij de context van de snel veranderende omgeving, bij de ‘daily urban systems’ van de EV gebruikers en bij het grote aantal gemeenten en regionale overheden in het gebied. In het position paper is daarom geadviseerd om de bestaande activiteiten van MRA-E voort te zetten. Dit zijn bijvoorbeeld ondersteunen van gemeenten, stimuleren van samenwerking tussen en afstemming met marktpartijen en voorbereiden van de verdere uitrol van laadinfrastructuur. Daarnaast adviseerden we de inhoudelijke scope uit te breiden met onder andere projecten rond elektrisch vervoer en duurzame energie.