Noorderveld en Molletjesveer van groot belang voor de Zaanse economie

Zaanstad streeft naar een diverse economie met voldoende werkgelegenheid, een inclusieve arbeidsmarkt en een toekomstbestendig en aantrekkelijk ondernemersklimaat. Behoud en versterking van bedrijventerreinen als Molletjesveer en Noorderveld is hierbij een van de speerpunten terwijl bredere stadsontwikkeling ruimte opeist. Tegen deze achtergrond heeft Decisio in samenwerking met BREEN Stedenbouw het economische en ruimtelijke profiel van deze twee terreinen in beeld gebracht en op basis van een SWOT-analyse een ontwikkelprogramma opgezet. Conclusie: de terreinen zijn in de huidige opzet van groot belang voor de Zaanse economie.

Een balans tussen woningen en banen

Ruimte wordt almaar schaarser in Zaanstad waar de focus op binnenstedelijk bouwen ligt. Mede om die reden wordt een aantal binnenstedelijke bedrijventerreinen getransformeerd om in de woningvraag te voorzien. Tegelijkertijd heeft de gemeente het doel om banen te behouden, zodat werkgelegenheid voor haar inwoners behouden kan blijven. Vanuit de economische visie en de uitvoering strategie bedrijventerreinen van de gemeente is aangegeven dat de perifere bedrijventerreinen als werklocaties behouden blijven en daarom zo passend mogelijk moeten worden ingericht, zowel economisch als ruimtelijk.

Belang terreinen groot voor Zaanstad

Uit een analyse van de huidige situatie van Molletjesveer en Noorderveld blijkt dat de terreinen er economisch en ruimtelijk goed op staan. Op de terreinen werken ruim 4.700 mensen bij 700 bedrijven. Zij zijn verdeeld over een breed palet aan sectoren. De sterkst vertegenwoordigde sectoren zijn de industrie en bouw, gevolgd door handel, de vervoer- en opslagsector en verhuur en zakelijke dienstverlening. De kapitaalintensieve activiteiten op de terreinen voegen veel waarde toe aan de Zaanse economie, mede doordat veel toeleveranciers ook in Zaanstad zijn gevestigd.

Aandachtspunt: bereikbaarheid

Om de terreinen blijvend te laten functioneren zijn verbeteringen aan de auto-ontsluiting en de OV-bereikbaarheid nodig. In de directe omgeving van de bedrijventerreinen zal het aantal verkeersbewegingen toenemen als gevolg van woningbouw, aandacht voor de doorstroming voor het autoverkeer is nodig om de bereikbaarheid van en naar de bedrijven te waarborgen. Met het oog op de ambitie van de ondernemersvereniging, die wil inzetten op het aantrekken van jongeren voor werk en stage, is de beperkte OV-bereikbaarheid zelfs problematisch.

De gebrekkige bereikbaarheid weerhoudt bedrijven niet om zich te willen vestigen, wat is af te meten aan de lage leegstand op beide terreinen.

Kansen in het toekomstig profiel

Er is weinig reden om een ander economisch profiel te ambiëren voor Molletjesveer en Noorderveld. De productiviteit ligt hoog en veel toeleveranciers in de regio profiteren van de economische activiteiten op de twee terreinen. De bedrijven bieden daarbij werkgelegenheid die aansluit bij de Zaanse beroepsbevolking. Het is vanuit economisch oogpunt dan ook verstandig om in te zetten op behoud van de huidige bedrijvigheid.

Voorzieningen toevoegen

Met het oog op de woningbouwplannen in Zaanstad-Noord kan overwogen worden om voorzieningen toe te voegen die meer gericht zijn op de inwoners in de omgeving. Dit kan er aan bijdragen dat er meer mensen op de terreinen zijn buiten de ‘reguliere werktijden’. Dit verlevendigt de terreinen en zorgt voor meer verbinding met de stad, wat ook voor zittende bedrijven aantrekkelijk is of kan zijn. Op bepaalde locaties is deze ‘verkleuring’ wenselijker dan op andere locaties. Gezien het economisch belang is het wel zaak dat de verkleuring beperkt blijft en bestaande bedrijvigheid niet in de weg zit.

Een toekomstgerichte ruimtelijke profilering vraagt verder om een prettige en veilige openbare ruimte, met meer ruimte voor groen. Er liggen kansen bij de overgang van kavels naar openbaar gebied. In de buitenruimte van kavels zelf is ook ruimte om te vergroenen. De terreinen bezitten daarnaast gebiedskwaliteiten die zijn afgesloten door private kavels en doodlopende straten. Het beter bereikbaar en toegankelijk maken van deze gebiedskwaliteiten met recreatieve paden kan een extra impuls geven aan beide terreinen.

Molletjesveer en Noorderveld zijn onderdeel van MAAK.Noord

De bedrijventerreinen Molletjesveer en Noorderveld liggen in Zaanstad Noord (Krommenie, Wormerveer, Assendelft-Noord en West-Knollen­dam). De komende twintig jaar verandert Zaanstad Noord in een gebied waar het nog fijner wonen, werken en recreëren is. Met een mooie openbare ruimte, groen, goede voorzieningen en een goede bereikbaarheid. Daar wordt aan gewerkt via het programma MAAK.Noord. Voor meer informatie: Home – MAAK Noord (zaanstad.nl)