Noorderveld en Molletjesveer van groot belang voor de Zaanse economie

De gemeente Zaanstad streeft naar een diverse economie met voldoende werkgelegenheid, een inclusieve arbeidsmarkt en een toekomstbestendig en aantrekkelijk ondernemersklimaat. Behoud en versterking van bedrijventerreinen als Molletjesveer en Noorderveld is hierbij een van de speerpunten terwijl woningbouw steeds meer ruimte opeist. Omdat scherp beleid nodig is om de werkfunctie te behouden, heeft Decisio in samenwerking met BREEN Stedenbouw het economische en ruimtelijke profiel van deze twee terreinen in beeld gebracht en een ontwikkelprogramma opgezet. Daarbij is geanalyseerd hoe de terreinen ervoor staan en wat nodig is om ze zo goed mogelijk te benutten.

Een balans tussen woningen en banen

Ruimte wordt almaar schaarser in Zaanstad waar de focus op binnenstedelijk bouwen ligt. Mede om die reden wordt een aantal binnenstedelijke bedrijventerreinen getransformeerd om in de woningvraag te voorzien. Tegelijkertijd heeft de gemeente het doel om banen te behouden, zodat werkgelegenheid voor haar inwoners behouden kan blijven. De gemeente geeft aan dat de perifere bedrijventerreinen als werklocaties behouden blijven en daarom zo passend mogelijk moeten worden ingericht, zowel economisch als ruimtelijk.

Belang terreinen groot voor Zaanstad

Uit een analyse van de huidige situatie van Molletjesveer en Noorderveld blijkt dat de terreinen er economisch en ruimtelijk goed op staan. Op de terreinen werken ruim 4.700 mensen bij 700 bedrijven. Zij zijn verdeeld over een breed palet aan sectoren. De sterkst vertegenwoordigde sectoren zijn de industrie en bouw, gevolgd door handel, vervoer en opslag, verhuur en zakelijke dienstverlening. Het betreft veel kapitaalintensieve bedrijvigheid. Omdat de bedrijven veel Zaanse toeleveranciers hebben wordt er direct en indirect veel waarde aan de Zaanse economie toegevoegd door activiteiten op Molletjesveer en Noorderveld.

Aandachtspunt: bereikbaarheid

Om de terreinen blijvend toekomstbestendig te houden zijn verbeteringen aan de auto-ontsluiting en de OV-bereikbaarheid nodig. In de directe omgeving van de bedrijventerreinen zal het aantal verkeersbewegingen toenemen als gevolg van woningbouw. Aandacht voor de doorstroming voor het autoverkeer is in dit kader nodig om de bereikbaarheid van en naar de bedrijven te waarborgen. Mede met het oog op de ambitie van de ondernemersvereniging, die inzet op het aantrekken van jongeren voor werk en stage, is de beperkte OV-bereikbaarheid zelfs problematisch.

Kansen in het toekomstig profiel

Momenteel bieden de bedrijventerreinen ruimte aan bedrijven verspreid over veel sectoren. Er is weinig reden om een ander economisch profiel te ambiëren voor Molletjesveer en Noorderveld. De productiviteit ligt hoog en veel toeleveranciers in de regio profiteren van de economische activiteiten op de twee terreinen. De bedrijven bieden daarbij werkgelegenheid die aansluit bij de Zaanse beroepsbevolking. Het is vanuit economisch oogpunt dan ook verstandig om in te zetten op behoud van de werkfunctie en de bedrijvigheid die er nu actief is.

Voorzieningen toevoegen

Met het oog op de woningbouwplannen in Zaanstad-Noord is ons advies om wel te overwegen voorzieningen mogelijk te maken die meer gericht zijn op de inwoners in de omgeving. Dit kan er aan bijdragen dat er meer mensen op de terreinen zijn buiten de ‘reguliere werktijden’. Dit verlevendigt de terreinen en zorgt voor meer sociale veiligheid en verbinding met de stad, wat ook voor een deel van de zittende bedrijven aantrekkelijk is. Op bepaalde locaties is deze ‘verkleuring’ wenselijker dan op andere locaties. Gezien het economisch belang is het wel zaak dat de verkleuring beperkt blijft en bestaande bedrijvigheid niet in de weg zit.

Een toekomstgerichte ruimtelijke profilering vraagt verder om een prettige en veilige openbare ruimte, met meer ruimte voor groen. Er liggen kansen bij de overgang van kavels naar openbaar gebied. In de buitenruimte van kavels zelf is ook ruimte om te vergroenen. De terreinen bezitten daarnaast gebiedskwaliteiten die zijn afgesloten door private kavels en doodlopende straten. Het beter bereikbaar en toegankelijk maken van deze gebiedskwaliteiten met recreatieve paden kan een extra impuls geven aan beide terreinen.