Nederlandse onderwijs toegankelijk voor internationale kinderen?

De economie in Nederland is steeds internationaler. Niet alleen het aantal buitenlandse bedrijven dat zich hier vestigt neemt toe. Ook het aantal internationale werknemers dat naar Nederland komt stijgt. Deze ontwikkelingen leiden tot een toenemende instroom van internationale kinderen op het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland. Hierdoor ontstaan onder meer tekorten in het aanbod op internationale scholen. Mede tegen deze achtergrond is in 2017 het actieplan ‘Voorbereid op de toekomst’ gelanceerd door de Taskforce Internationaal Onderwijs. In dit plan is één van de adviezen om in beeld te brengen wat de toegankelijkheid is van het reguliere Nederlandse onderwijs voor internationals. Decisio voerde dit onderzoek samen met B&T organisatieadvies en New2NL uit in opdracht van het ministerie OC&W.

Grootste deel kiest voor internationaal onderwijs

We zien in het onderzoek dat internationaal onderwijs voor het grootste deel van de in Nederland verblijvende internationale gezinnen de meest logische keuze is. In het primair onderwijs kiest 60 procent van de internationals voor het internationale onderwijs; in het voorgezet onderwijs kiest 90 procent voor de internationale school. Voornaamste redenen daarvoor zijn taal, inrichting van het Nederlands onderwijs en onderwijssysteem en de communicatie tussen internationale gezinnen en de Nederlandse scholen. Verder blijkt uit het onderzoek dat er door internationals meer voor internationaal onderwijs gekozen wordt wanneer het internationale kinderen ouder zijn of wanneer het besteedbare maandelijkse inkomen van de ouders hoger is.

Nederlands onderwijs wel in trek

In het primair onderwijs kiest een significant deel van de internationale gezinnen voor het Nederlandse onderwijs. Dat doen zij vanwege de mogelijkheid te integreren in de Nederlandse samenleving, de sfeer op de school, de afstand tussen de school en het woonhuis, sociaal-culturele aspecten en de reputatie/populariteit van de school. Verder blijkt het Nederlands onderwijs bij internationale gezinnen ook vooral in trek wanneer zij al langer in Nederland zijn en/of verwachten langer in Nederland te zullen verblijven.

Groeiende belangstelling voor Nederlands onderwijs

Het onderzoek geeft aanleiding om de toegankelijkheid van het Nederlandse onderwijs voor internationals verder te verbeteren. We zien namelijk een groeiende belangstelling voor Nederlands onderwijs. Dat komt doordat internationals de behoefte hebben beter te willen integreren in de Nederlandse samenleving (pull-factor). Dat heeft vooral te maken met het feit dat zij veelal verwachten langer in Nederland te blijven. Echter, de groeiende belangstelling wordt ook gevoed door enkele ‘push-factoren’. Dat komt onder meer doordat er soms onvoldoende plek is op internationale scholen, de schoolgelden op internationale scholen (te) hoog zijn of dat werkgevers geen of een lagere bijdrage in de schoolkosten verstrekken.

Het onderzoek naar onderwijs en internationale kinderen

Het onderzoek is door Decisio uitgevoerd in samenwerking met B&T organisatieadvies en New2NL. De resultaten komen voort uit een uitgebreide enquête met ruim 1.100 respondenten. Daarnaast is een veertigtal gesprekken gevoerd met scholen, schoolbesturen, gemeenten en intermediaire organisaties (zoals expatcenters en relocation agencies).