Evaluatie pilot Rembrandt- en Thorbeckeplein

Op 1 juli 2015 ging de pilot ‘Gastvrij en veilig Rembrandt-en Thorbeckeplein’ van start. Doelen van de pilot waren meer kwaliteit en minder uitgaansgeweld in dit gebied, bezoekers die zich welkom en veilig voelen en minder overlast voor bewoners. Basis van de aanpak was een convenant tussen ondernemers, politie en gemeente Amsterdam. De aanpak kende vier hoofdmaatregelen: horecahosts, opleiding horecapersoneel, festivalbenadering en bonus/malus. Decisio voerde voor de pilot een evaluatie uit.

Evaluatie

In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft Decisio in de periode april-oktober 2018 de pilot geëvalueerd. De evaluatie is uitgevoerd aan de hand van 26 diepte-interviews met ondernemers, gemeente, politie, hosts, handhaving, portiers, pleinmanagers, inwoners en de voormalige nachtburgemeester. Daarnaast zijn de gewelds- en overlastcijfers in beeld gebracht op basis van de politieregistraties in de afgelopen 10 jaar. Tot slot zijn ook de uitkomsten van de jaarlijkse enquêtes onder omwonenden, bezoekers, ondernemers en portiers in het onderzoek betrokken.

Hoofdconclusie evaluatie pilot

Er is op voortvarende wijze gewerkt aan het invoeren van de maatregelen zoals in het convenant afgesproken. Alle betrokkenen zijn positief over de aanpak, de samenwerking en de resultaten, waarbij keer op keer wordt benadrukt dat het succes zit in het gehele pakket en samenstel van maatregelen. De hosts en de pleininrichting vormen de voornaamste pijlers onder het succes van de pilot. De bonus/malus-regeling en de opleiding van het horecapersoneel waren minder zichtbaar, maar ook deze maatregelen droegen bij aan het resultaat.

Aandachtspunten voor de toekomst

Betrokkenen zijn unaniem van mening dat de aanpak om te zorgen voor meer veiligheid en gastvrijheid op het Rembrandtplein moet worden doorgezet. Er zijn nog wel enkele serieuze aandachtspunten, zoals het wildplassen, overlast door taxi’s, terugdringing alcoholgebruik en commitment van de ondernemers. De belichting van de panden en de branding moeten tevens nog verder geregeld. De begrenzing van het gebied vergt daarnaast aandacht,onder andere vanwege het zwerfafval door bezoekers aan de fastfoodrestaurants in de Reguliersbreestraat. Tot slot zijn de plannen voor een ondergrondse fietsenstalling met faciliteiten en blijvende betrokkenheid van het gemeentebestuur relevant voor de vervolgaanpak.

Rapport downloaden

U kunt hier het rapport raadplegen en downloaden.