Verkenning vitaal tuinbouwgebied Heemskerkerduin

De mooiste tulpen worden al sinds jaar en dag in Heemskerk gekweekt. Dit vinden niet alleen de apetrotse Heemskerkers zelf. Maar ook FloraHolland en de handel, zoals blijkt uit de fors hogere veilingprijs per steel. De onderzoeksbureaus Decisio en CLM voerden gezamenlijk een verkenning uit naar de perspectieven van Heemskerkerduin-Noorddorp. Een gebied in Heemskerk waar, naast tulpen, ook diverse andere sierteeltproducten vandaan komen.

Hoofdconclusie van verkenning

De hoofdconclusie van de door ons uitgevoerde verkenning is dat gebied Heemskerkerduin een vitaal tuinbouwgebied is dat zeker toekomst heeft. Belangrijke sleutelfactoren die hierbij een rol spelen zijn de kwaliteit van de producten, het vakmanschap van de tuinders en de kwaliteit van de grond.

Maar ook bedreigingen

Voornaamste bedreiging voor het gebied Heemskerkerduin is de toename van de niet-agrarische activiteiten die zich moeilijk laten verenigen met de tuinbouw. Denk daarbij aan de 500 woningen in het gebied. Maar daarnaast ook aan de opkomst van paardenbakken, de campings en de vele recreatiewoningen.

Advies

De opdrachtgever voor de verkenning was de provincie Noord-Holland. De provincie wilde weten of zij de status ‘tuinbouwconcentratiegebied’ in de nieuwe omgevingsverordening moest handhaven. Advies van Decisio en CLM was om vast te houden aan deze status. Om zodoende de vitaliteit in het gebied te behouden en de tuinders perspectief te blijven bieden. Daarbij tekenden wij aan dat het zaak is om hier ook op te handhaven. Zodat de tuinders meer planologische duidelijkheid wordt geboden. Er zijn ook nog andere uitdagingen voor het gebied zoals verduurzaming van de teelt, energie, waterbeheersing en branding. Daarvoor bevelen wij aan om een gezamenlijke gebiedsagenda en -organisatie op te zetten.