Maatschappelijke Kosteneffectiviteit van Windenergie op de Noordzee (MKEA)

  • 5 november 2014

Nederlandse ambities om op duurzame wijze in een wezenlijk deel van energiebehoefte te voorzien hebben onder andere geleid tot een zoektocht naar de mogelijkheden van windenergieopwekking op de Noordzee. Omdat de doelstelling in alle ruimtelijke opties gelijk was (6 Gigawatt aan turbinecapaciteit opstellen) spreken we van een kosteneffectiviteitsanalyse. Maar alleen voor de directe effecten van windenergieopwekking is sprake van puur het beoordelingscriterium van kosteneffectiviteit. Omdat alle indirecte en externe effecten daarnaast ook beoordeeld zijn, spreken we van een Maatschappelijke kosten-effectiviteitsanalyse (MKEA). De MKEA is door Decisio uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Rol in de besluitvorming

Er is een groot aantal belangen meegewogen (windenergie, olie- en gas, zandwinning, scheepvaart, havens, visserij, ecologie, klimaatverandering, uitzicht) en ook alle belanghebbenden zijn in het proces betrokken. Deze studie is een goed voorbeeld van het gebruik van de methode in een complex besluitvormingsproces met een grote hoeveelheid belangen en belanghebbenden.

Belangrijkste leerpunten van deze MKBA

Belangrijkste leerpunten van deze MKBA zijn:

  • Bij een complex proces met veel belangen is het zaak ook al deze belangen in de MKBA te adresseren
  • Begrip van de MKBA is geen vanzelfsprekendheid bij verschillende belanghebbenden, het is zaak het hele omgevingsproces en de uitvoering van de MKBA aan elkaar te koppelen. Enerzijds om informatie over (gepercipieerde) effecten boven tafel te krijgen, anderzijds om in een vroeg stadium aan draagvlak voor de methodiek en resultaten van de MKBA te werken
  • Een grote hoeveelheid aan complexe belangen en effecten maakt stelt eisen aan het opstellen van een duidelijke leesbare rapportage en samenvatting. Daarbij is er een spanningsveld tussen leesbaarheid (wat is de essentie voor de besluitvorming?) en volledigheid (MKBA beschouwt alle maatschappelijke effecten, die moeten ook in de eindtabel een plaats krijgen)

Download het rapport

De MKEA van ruimtelijke opties voor offshore Windenergie op de Noordzee is uitgevoerd door Decisio in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Download hier het rapport.

Meer informatie

Voor vragen over dit Decisio onderzoek neemt u contact op met Niels Hoefsloot via 020-6700562 of n.hoefsloot[at]decisio.nl.

Zie ook