Expertise: beleidsevaluaties, projectevaluaties …

Evalueren betekent ‘op waarde schatten’. Dus, dat is – in onze ogen – bij beleidsevaluaties niet alleen kijken of beleid of een project goed is uitgevoerd, maar vooral ook inzichtelijk maken wat de (maatschappelijke) effecten zijn geweest. En vervolgens, wat een overheid of projectorganisatie daarvan uit de beleidsevaluaties kan leren voor de toekomst. Door de jaren heen heeft economisch onderzoeks- en adviesbureau Decisio ruime ervaring opgedaan met:

 • Beleidsevaluaties
 • Projectevaluaties
 • Programma-evaluaties
 • Evaluaties van subsidieregelingen
 • Evaluaties van masterplannen

Evalueren om te leren

De wijze van evalueren van terug- en vooruitkijken én wat we daarvan kunnen leren is een insteek waar we goed in zijn en waar we ons prettig bij voelen bij Decisio. Altijd op zoek naar de kwantitatieve en kwalitatieve feiten en betekenis van beleid; met gevoel voor belangen en affiniteit met bestuur en beleid.

Ruime ervaring met evaluaties op uiteenlopende beleidsterreinen

Economisch onderzoeksbureau Decisio heeft door de jaren heen ruime ervaring opgedaan met beleidsevaluaties, project- en programma-evaluaties en evaluaties van subsidieregelingen en masterplannen. Onze kennis en expertise van evaluaties is opgedaan binnen vele, uiteenlopende beleidsterreinen, zoals:

 • Regionaal-economisch beleid overheden
 • Elektrisch vervoer
 • Water
 • Natuur en milieu
 • Landbouw
 • Infrastructuur
 • Haven- en gebiedsontwikkeling
 • Luchtvaart

Het evaluatieproces

De wijze waarop wij onze beleidsevaluaties uitvoeren is uiteraard sterk afhankelijk van het onderwerp, de Beleidsevaluatiesreikwijdte en vervolgtraject (proces na de evaluatie). Echter, in het algemeen geldt dat een evaluatie door economisch onderzoeksbureau Decisio de volgende onderdelen kent:

 • Beleidsreconstructie: herleiden waarom beleid, project, programma, subsidie of masterplan is opgesteld/gestart om inzicht te krijgen in beoogde (maatschappelijke) effecten en doelen van beleid, project, programma, subsidie of masterplan. Een beleidsreconstructie levert in beleidsevaluaties ook een handzaam normkader op dat als fundament dient voor het vervolg van de evaluatie.
 • Onderzoek naar ingezette instrumenten, (uitgevoerde) activiteiten en middelen (waaronder bijvoorbeeld subsidies): deze stap in het evaluatieproces moet inzicht bieden in welke instrumenten, activiteiten en middelen zijn ingezet om bijvoorbeeld beleid, project of programma te realiseren.
 • Onderzoek naar resultaten van beleid, project of programma: deze stap leidt tot een beeld van wat beleid, een project of programma feitelijk aan concrete resultaten heeft opgeleverd.
 • Onderzoek naar de effecten van het gevoerde beleid, project of programma: naast de resultaten van beleid is het ook van belang inzicht te bieden in de effecten die de resultaten hebben voortgebracht.
 • Beoordeling van mate van doeltreffendheid en doelmatigheid: het gaat hierbij om de vraag hoe de gesignaleerde effecten zich verhouden tot beoogde effecten en doelen waarvoor het beleid, het project of programma in het leven was geroepen. Belangrijkste insteek hierbij is de vraag wat we uit de evaluatie kunnen leren voor de nabije toekomst; veelal verwoord in concrete aanbevelingen.

Decisio evaluatie-expertise

Decisio is door de jaren heen verantwoordelijk (geweest) voor de uitvoering van diverse beleidsevaluaties, project- en programma-evaluaties en evaluaties van subsidieregelingen en masterplannen. Enkele voorbeelden van door Decisio uitgevoerde evaluaties zijn:

 • Voorbereidend onderzoek evaluatie Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) (2018). In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en in samenwerking met Twynstra Gudde en Sweco
 • Evaluatie (subsidie) maatregelen elektrisch vervoer Amsterdam (2018). In opdracht van de gemeente Amsterdam en in samenwerking met APPM
 • Evaluatie Retaildeal (2018). In opdracht van de provincie Overijssel.
 • Evaluatie pilot ‘Gastvrij en veilig Rembrandt- en Thorbeckeplein’ (2018). In opdracht van de gemeente Amsterdam en in samenwerking met Sander Flight
 • Evaluatie Tolcluster (2018). In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en in samenwerking met Twynstra Gudde
 • Evaluatie subsidieregelingen bedrijventerreinen (2018). In opdracht van de provincie Zuid-Holland
 • Evaluatie FNV Congres 2017 en Verkiezingen FNV 2017. In opdracht van FNV
 • Evaluatie NS programma Aanpak Drukke Treinen. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Evaluatie Innovation Quarter. In opdracht van de provincie Zuid-Holland
 • Evaluatie provisieverbod markteffecten. In opdracht van het ministerie van Financiën
 • Beleidsdoorlichting Artikel 17 Luchtvaart. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en in samenwerking met TO70
 • Evaluatie jaarrondpaviljoens Zandvoort. In opdracht van de gemeente Zandvoort en in samenwerking met Strabo
 • Evaluatie ITS Ronde Tafels. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Evaluatie doe-democratie. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en in samenwerking met DSP Groep
 • Evaluatie Tankstationbeleid. In opdracht van de provincie Noord-Holland en in samenwerking met Tankstation Advies
 • Vooronderzoek landelijk of regionaal monitoring/evaluatiekader voor kwaliteitsaspecten van R&D-projecten en –instrumenten. In opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO)
 • Onderzoek naar regeldruk door het Uniform Subsidiekader (USK). In opdracht van Actal Adviescollege toetsing regeldruk,/li>
 • Evaluatie Digitaal Hulpplein. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en in samenwerking met DSP Groep
 • Beleidsmatige, tussentijdse evaluatie van waterveiligheidsprogramma’s Ruimte voor de Rivier, Maaswerken en Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2). In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en in samenwerking met Twynstra Gudde en Sweco
 • Midterm Review Subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen (RIG). In opdracht van de provincie Groningen
 • Beleidsdoorlichting Artikel 12 Waterkwaliteit In samenwerking met ingenieursbureau Tauw. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Mid Term Review Meerjarenplan 2013-2016 van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM). In opdracht van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM)
 • Evaluatie Uitvoeringskader Kerntaak Regionale Economie 2012-2015. In opdracht van de provincie Overijssel. Download hier het rapport.
 • Evaluatie subsidieregeling Water als Economische Drager (WED). In opdracht van de provincie Noord-Holland. Download de samenvatting van het rapport.
 • Evaluatie provinciale Waterplan 2010-2015, in opdracht van de provincie Noord-Holland
 • Evaluatie van het economische beleid van de gemeente Vlissingen, in opdracht van de gemeente Vlissingen, in samenwerking met Bureau voor Economische Argumentatie (BEA)
 • Evaluatie Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Download het rapport ‘Evaluatie Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen’
 • Evaluatie doeltreffendheid Uitvoeringsregeling Subsidie BDU Kleine Infrastructuur Noord-Holland. In opdracht van de provincie Noord-Holland, in samenwerking met Goudappel Coffeng
 • Evaluatie Uitvoeringsregeling Agrarische sector Groene Uitweg Noord-Holland. In opdracht van de provincie Noord-Holland, in samenwerking met CLM
 • Evaluatie van de subsidierelatie tussen de gemeente Veendam en de welzijnsinstelling Compaen. In opdracht van de Ommelander Rekenkamer
 • Evaluatie boekjaarsubsidie Milieufederatie Noord-Holland. In opdracht van de provincie Noord-Holland, in samenwerking met Tauw
 • Mid Term Review Hart van de Heuvelrug. In opdracht van de provincie Utrecht
 • Evaluatie luchtvaartwet. In opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat Generaal Luchtvaart en Maritieme zaken, in samenwerking met Ecorys en Econovision
 • Evaluatie 2010 Masterplan Noordzeekanaalgebied. In opdracht van het Projectbureau MP NZKG

Meer informatie over beleidsevaluaties …

Voor meer informatie over de uitvoering van beleidsevaluaties, project- en programma-evaluaties of evaluaties van subsidieregelingen en masterplannen neemt u contact op met Gerwin van der Meulen of Jaap Broer via 020 – 670 05 62 of g.vandermeulen[at]decisio.nl / j.broer[at]decisio.nl.