Zoeken naar balans in regionale energiestrategie

Om te zorgen dat de ambities voor regionale opwek worden gehaald, ontwikkelden dertig energieregio’s in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES). De RES is een instrument om met alle belanghebbenden keuzes te maken over de ‘hoe, wanneer, hoeveel en waar’ van de opwek van duurzame elektriciteit. Ook worden in de RES afspraken gemaakt over samenwerking op het gebied van de warmtetransitie. Het gaat daarbij specifiek over bovenregionale warmtevraagstukken.

Regionale energiestrategie en maatschappelijke belangen

De hevige protesten op IJburg tegen de mogelijke plaatsing van windturbines in maart 2021 laten zien hoe gevoelig de plannen voor de energietransitie liggen, wanneer deze concreet worden en dichtbij komen. Het is dan ook geen gemakkelijke opgave, waarbij veel maatschappelijke belangen spelen en het lastig is om iedereen tevreden te stellen.

Forse ambities

In de RES’en voor Noord-Holland spreken provincie, gemeenten en waterschappen de ambitie uit om voor 2030 6,3 TWh duurzame energie te realiseren. Dat is meer dan het dubbele van de huidige opwek van duurzame energie (2,8 TWh) in de provincie.

Effecten in kaart brengen en regionale energiestrategie op papier zetten

Het consortium APPM, CE Delft, Decisio, Generation.Energy en Tauw ondersteunde het RES-traject in de energieregio’s Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. Decisio hielp de energieregio’s bij de uitwerking van de scenario’s door effecten in beeld te brengen. Denk daarbij aan effecten zoals ruimtegebruik, arbeidsmarktontwikkeling en de directe- en indirecte economische effecten. Deze inzichten helpen bij een zorgvuldige besluitvorming over (de invulling van) zoekgebieden. Door varianten met elkaar te vergelijken, krijgen de betrokkenen inzicht in de opbrengst, inpasbaarheid en wenselijkheid van duurzame opwek in de zoekgebieden. Een voorname opdracht voor Decisio was daarnaast het structureren, uitschrijven en redigeren van de RES-documenten voor Noord-Holland Noord en -Zuid.