Windmolens stellen Groningse ondernemers voor dilemma

De gemeente Groningen heeft de ambitie om in 2035 CO2-neutraal te zijn. Om dat te bereiken moet 36 MW vermogen aan wind op land worden gerealiseerd. Van twee locaties op bedrijventerreinen weet de gemeente dat de plaatsing van windturbines technisch mogelijk is. De gemeente Groningen had echter nog onvoldoende inzicht in de ruimtelijke inpassing, het draagvlak, de businesscase en de economisch effecten van het realiseren van windmolens. De gemeente Groningen gaf Decisio daarom opdracht om onderzoek te doen naar kansen en bedreigingen van de toepassing van windenergie op de bedrijventerreinen.

Toekomstplannen open houden

Tijdens het onderzoek sprak Decisio met een aantal ondernemers op de bedrijventerreinen. Net zoals in de maatschappij, verschillen de meningen en standpunten van ondernemers over windenergie. Een belangrijke reden voor ondernemers om nog terughoudend te zijn, is dat ze onvoldoende bekend zijn met de effecten van de windturbines op hun bedrijfsvoering. Zeker als het gaat over de plaatsing van een turbine op hun eigen terrein. Ondernemers willen liever geen beperkingen op hun perceel om te voorkomen dat uitbreiding van hun bedrijf of de ontwikkeling van het terrein wordt gehinderd. Een andere reden voor terughoudendheid is de onzekerheid over de mate van hinder door geluid en slagschaduw.

Financiële participatie om draagvlak te vergroten

Om te zorgen dat de kansen voor windenergie op bedrijventerreinen worden benut, moeten ondernemers zelf de voordelen gaan zien. Met name het financiële aspect kan daarbij een doorslaggevende factor zijn. Zo zijn er verschillende participatieve constructies mogelijk waardoor bedrijven goedkopere stroom kunnen afnemen of obligaties kunnen kopen. Samen met het tijdig betrekken van de ondernemers bij de plannen, kan dit het draagvlak vergroten en wellicht zorgen voor een positievere houding ten opzichte van de windmolens.