Werkwijzer luchtvaartspecifieke MKBA’s

Decisio zette onlangs, in samenwerking met SEO, TwynstraGudde en To70, de praktische richtlijnen voor uitvoerders van maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) en welvaartseconomische studies van luchtvaartbeleid op een rij. In de Werkwijzer luchtvaartspecifieke MKBA’s wordt onderscheid gemaakt naar effecten voor luchtvaartgebruikers en -producenten, bredere economische effecten, klimaat- en omgevingseffecten en verdelingseffecten. Bij de werkwijzer hoort een onderzoeksagenda waarin is opgenomen op welke punten aanvullend onderzoek nodig is.

Methode

De werkwijzer is opgesteld op basis van een analyse van eerder uitgevoerde MKBA’s, de laatste inzichten uit de wetenschappelijke literatuur, een uitgebreide expertconsultatie en eigen expertise. Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben getoetst of de werkwijzer voldoet aan de richtlijnen en voorschriften van de Algemene MKBA-leidraad.

Resultaten

Het kabinet heeft besloten dat luchtvaart MKBA’s in opdracht van het Rijk moeten worden uitgevoerd op basis van deze werkwijzer. De richtlijnen in de werkwijzer bieden houvast aan uitvoerders voor luchtvaart MKBA’s, maar kunnen ook worden toegepast op andere luchtvaartstudies die gestoeld zijn op MKBA-methodieken. Naast methoden voor het berekenen van kosten en baten bevat de werkwijzer ook aanbevelingen om de MKBA goed in te bedden in de besluitvorming over luchtvaartbeleid.

Het proces van een MKBA

Ook is er aandacht voor het proces van een MKBA en de rol van MKBA in de besluitvorming. Een MKBA is een instrument om alle effecten van een beleidsmaatregel of investering op een consistente wijze in beeld te brengen en tegen elkaar af te wegen. Daarmee biedt een MKBA belangrijke informatie voor besluitvorming. Beleidsmakers hoeven de uitkomst van een MKBA echter niet per se te volgen.

De volledige werkwijzer is hier te raadplegen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Menno de Pater of Niels Hoefsloot.