Duurzame energie en water

Focus op de energietransitie, waterveiligheid, waterkwaliteit en waterkwantiteit

Nederland is waterland bij uitstek. Een door de eeuwen heen door natuur en mens gevormd landschap van rivieren, meren, kanalen, dijken, kust en zee. Maatschappelijke trends en klimaatontwikkeling veranderen dit waterlandschap continu. Verder zijn we in Nederland volop met elkaar aan de slag om invulling te geven aan de energietransitie en daarmee een omslag te maken naar meer duurzame energiebronnen.

Aan de slag met duurzame energie en energietransitie

De energiehuishouding in Nederland gaat de komende jaren flink op de schop. Internationale en nationale afspraken betekenen dat emissies van schadelijke stoffen sterk moeten worden teruggebracht. Om precies te zijn met 49 procent in 2030. Decisio is volop betrokken bij uiteenlopende facetten van duurzame energie en de energietransitie in Nederland. Dat doen wij voor diverse opdrachtgevers met uiteenlopende vragen. Bijvoorbeeld, als het gaat om het inzicht in de maatschappelijke kosten en baten van duurzame windenergiewinning op de Noordzee en langs de kust. Door te verkennen of het maatschappelijk haalbaar is dat een woonwijk met een groengasvergister zelfvoorzienend kan worden. Of, door bijvoorbeeld de maatschappelijke effecten van duurzame energie te analyseren bij de realisatie van een warmtenet. En tot slot, wanneer het gaat om gezamenlijk tot een regionale energiestrategie te komen op basis van inzicht in zoekgebieden, potentie voor duurzame energie en maatschappelijke effecten.

Nederland is waterland bij uitstek

Het Nederlandse dijken- en watersysteem in een dichtbevolkte delta kent een lange en rijke historie. Op basis van het eeuwenoude waterschapsbestuur en brede samenwerking binnen de samenleving is een verfijnd en uniek watersysteem ontstaan. Het Nederlandse waterlandschap kent dan ook een veelomvattende en uitdagende diversiteit aan watervraagstukken en -oplossingen. Het gaat daarbij onder meer om veiligheid van de primaire en secundaire waterkeringen en de bescherming van het achterland tegen (te) hoog water. Maar ook om hoe we samen in toekomst de vraagstukken rondom de waterkwaliteit en waterkwantiteit in Nederland op gaan lossen. De klimatologische veranderingen spelen daarbij een belangrijke rol en moeten we leren omgaan met droogte en hittestress, wateroverlast op piekmomenten en vraagstukken rondom verzilting. Economisch onderzoeksbureau Decisio ondersteunt centrale en decentrale overheden bij een breed scala aan watergerelateerde vraagstukken. Dat doen wij onder meer aan de hand van beleidsevaluaties, programma-evaluaties en maatschappelijke kosten- en batenanalyses.

  • Marktwerking en effectieve overheid
    Marktwerking en effectieve overheid
  • Mobiliteit en infrastructuur
    Mobiliteit en infrastructuur
  • Regionale en stedelijke economie
    Regionale en stedelijke economie

Relevante projecten

Beleidsdoorlichting waterkwaliteit

MKBA van dijkversterking Steurgat – Bergsche Maas

Gaasperdam aardgasvrij? Een maatschappelijke kosten- en batenanalyse