MKBA Fiets waarderingskengetallen: state-of-the-art

In een onlangs opgeleverd rapport zette Decisio op een rij welke waarderingskengetallen gebruikt kunnen worden in een MKBA van projecten waarbij de fiets een rol speelt. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en gaat in op de huidige inzichten over de waardering van effecten van fietsmaatregelen op bijvoorbeeld bereikbaarheid, gezondheid en verkeersveiligheid. Hierbij is door Decisio aandacht besteed aan de vraag welk soort effecten op kunnen treden. Daarnaast gaat het rapport in op hoe deze effecten in euro’s uitgedrukt kunnen worden. Tot slot wijst het onderzoek op de witte vlekken in de huidige kennis en de openstaande onderzoeksvragen die er nog zijn.

Fietsmaatregelen

Verschillende fietsmaatregelen kunnen onderwerp zijn van een MKBA. Bijvoorbeeld, waneer het gaat om infrastructurele projecten zoals (snel)fietsroutes of fietsenstallingen. Of, om stimuleringsmaatregelen om mensen meer te laten fietsen. Het uitvoeren van een MKBA is een goede basis om investeringsbeslissingen te nemen voor dit soort maatregelen. Voor de fiets zijn er bijzondere aandachtspunten als het gaat om het identificeren, kwantificeren en monetariseren van de effecten. Decisio heeft dit in het rapport verder uitgelegd. Het onderzoek is daarmee een belangrijke aanvulling op de al bestaande werkwijzers en leidraden voor MKBA’s.

Uitkomsten

Het rapport gaat over de effecten van de fiets op bereikbaarheid, gezondheid en verkeersveiligheid. Dit zijn vaak de grootste effecten in een ‘fiets’ MKBA. Verder spelen er bij deze thema’s ook vraagstukken die voor andere modaliteiten niet of minder aan de orde zijn. Bijvoorbeeld de wisselwerking tussen reistijd, comfort en beleving en de achtergrond van de fietser (belangrijk voor de waardering van de gezondheidseffecten). Maar ook de verandering in verkeersveiligheid. Naast deze effecten komt de waardering van externe effecten en overige effecten (waaronder sociale effecten) aan bod. Een apart hoofdstuk gaat over recreatieve fietsers. Het rapport kunt u hier bekijken.

MKBA instrumenten voor fietsprojecten

In 2012 stond Decisio aan de wieg van de MKBA voor fietsprojecten in Nederland. De afgelopen jaren voerden we tientallen MKBA’s uit voor fietsprojecten in heel Nederland en ver daarbuiten. De uitgevoerde studie vormt een volgende stap in de verdere ontwikkeling van het MKBA-instrumentarium voor fietsprojecten. In dat kader werken we in enkele lopende projecten aan vergroting van de kennis over methoden om de omvang van effecten te bepalen.