Watertaxi

Afweging van belangen

Ruimte, geld en leefbaarheid zijn schaars in ons land. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging van belangen; nationaal, lokaal en in de regio. Decisio is gespecialiseerd in het aandragen van zinvolle ruimtelijk­-economische argumenten in deze afweging. Op het vlak van Ruimte & Regio analyseren wij plannen op hun kosten en economische en maatschappelijke baten, voeren marktanalyses uit, maken doorrekeningen aan de hand van input/outputmodellen, evalueren beleid op doelbereik en doeltreffendheid en ontwikkelen business cases.

Ook vertalen wij ambities naar strategieën en concrete uitvoeringsprogramma’s. Hierbij betrekken wij van begin tot eind de opdrachtgever en haar partners, zodat alle relevante overwegingen en belangen een plek krijgen en de uitkomsten door de betrokken stakeholders worden gedragen.

Jaap Broer, partner

“Het draait in het vastgoed om drie dingen: locatie, locatie, locatie. Hoewel dit common knowledge is (u wist het toch ook), is er nogal eens sprake van het overschatten van de kwaliteit en uniciteit van de eigen plek ten opzichte van de concurrentie. Dat valt in de praktijk namelijk vaak tegen: veel woonboulevards zijn zeer inwisselbaar voor andere en in talloze kantorengebieden weet je niet waar je bent: Nieuwegein, Hoofddorp, Zoetermeer of … [waarschijnlijk kunt u hier uw woonplaats of regio invullen]. Inmiddels staat zo’n 15 procent van de kantoren leeg, waarmee we de dubieuze eer hebben koploper te zijn in Europa. Dit is uitermate ernstig, want het kost ruimte, tast het vestigingsklimaat aan, draagt bij aan verpaupering van onze steden, betekent een risico op financiële markten en kost veel gemeenschapsgeld.

Ik ben liberaal ingesteld, maar hier doet de markt zijn werk niet goed. Er is regie op regionale schaal nodig om de overcapaciteit terug te brengen en om te voorkomen dat het opnieuw fout gaat. Als gemeenten hier zelf niet uitkomen is het aan de provincies om van hun koudwatervrees af te komen en in te grijpen. Utrecht bijvoorbeeld zet bewonderenswaardige stappen, wie volgt?”

 
foto3
 
brug_a44_leiden

Economische analyse bruggen Oude Rijn

Decisio heeft in opdracht van de provincie Zuid-­Holland de financiële en regionaal-
economische effecten geanalyseerd van het vast in plaats van beweegbaar realiseren van de Torenvlietbrug en de A44­brug. Deze bruggen over de Oude Rijn tussen Katwijk en Leiden liggen in de toekomstige RijnlandRoute. Onderdeel van de plannen is om twee nieuwe bruggen naast de bestaande te maken. De bruggen gaan echter sporadisch open. De afgelopen zomer rees dan ook de vraag bij de provincie of het niet kosteneffectiever is om de nieuwe (en bestaande) bruggen vast te realiseren in plaats van beweegbaar. De Oude Rijn hier is vooral een motorboten­ en sloepengebied. Ook voor de beroepsvaart worden de bruggen weinig bediend, mede doordat voor de A44-­brug 24 uur van te voren moet worden gebeld. Binnenvaartschippers lossen dit op door water in hun ruimen te pompen nadat ze hebben gelost, zodat ze onder de gesloten bruggen door kunnen. Bijzondere transporten waarvoor de bruggen open moeten, zijn daarbij zeldzaam.

Conclusie van ons onderzoek is dat de baten van het beweegbaar maken/houden van de bruggen niet opwegen tegen de hogere kosten. Echter, hoewel de bijzondere transporten momenteel geen hoge frequentie hebben, kunnen deze wel toenemen en kunnen de belangen ervan aanzienlijk zijn. Daarom is in het onderzoek een derde alternatief geïntroduceerd: een brug met een uitneembaar dek dat incidenteel eruit getild kan worden. De meerkosten ten opzichte van een ‘reguliere’ vaste brug zijn beperkt, terwijl de bedrijven met uitzonderlijke transporten ook in de toekomst kunnen worden gefaciliteerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jaap Broer via j.broer[at]decisio.nl.