Regeldruk subsidieregelingen Uniform Subsidiekader in verhouding ontvangen subsidiebedrag

Subsidieontvangers vinden in de regel de inspanning die zij moeten leveren om een subsidie te ontvangen hoog. Wordt echter gevraagd of deze inspanning in verhouding staat tot het ontvangen bedrag, dan is het beeld positiever. Dat blijkt uit onderzoek van Decisio naar de (ervaren) regeldruk van subsidieregelingen die vallen onder het Uniform Subsidiekader (USK).

Hoe ervaren subsidieontvangers van subsidieregelingen die vallen onder het Uniform Subsidiekader (USK) de regeldruk van de subsidieregelingen en welke mogelijkheden zijn er om de regeldruk te verminderen? Dat was de hoofdvraag die Decisio meekreeg in haar onderzoek voor Actal, het adviescollege toetsing regeldruk, ter onderbouwing van het advies dat Actal aan het ministerie van Financiën uit heeft gebracht over de ervaren regeldruk onder het USK.

Sinds 2012 dienen alle Rijkssubsidies aan het USK te voldoen. Het USK is opgesteld om proportionaliteit aan te brengen tussen het subsidiebedrag en de verantwoording erover. Daarnaast richt het USK zich op meer sturing op prestaties in plaats van op kosten, een uniformering en vereenvoudiging van procedures, begrippen en rapportages en tot slot uit te gaan van verantwoord vertrouwen en risicoacceptatie.

Inspanning in verhouding tot ontvangen bedrag

Hoewel de ervaren regeldruk uiteindelijk sterk verschilt per regeling en afhankelijk is van een aantal specifieke kenmerken van de geanalyseerde regelingen, zijn er wel generieke conclusies te trekken. Ontvangers kennen het USK niet, ervaren nog geen sterke afname van de regeldruk, maar onderschrijven de principes van het USK wel. Subsidieverstrekkers zijn zich meer bewust van de inspanning die zij vragen bij subsidieontvangers. Zo komt duidelijk naar voren dat voor kleinere subsidies of subsidies minder inspanning geleverd hoeft te worden in de aanvraag en verantwoording dan voor grotere subsidies en subsidies. Toch wordt de inspanning bij kleine subsidies vaker niet in verhouding tot het bedrag gezien. Dit komt doordat ze in absolute zin kleiner zijn, maar relatief een behoorlijk onderdeel uitmaken van de kosten. Zolang de kosten voor aanvraag en verantwoording onder de 5 procent blijven van het ontvangen subsidiebedrag, vinden de meeste subsidieontvangers de inspanning in verhouding staan tot het ontvangen bedrag.

Informatievraag vooraf

Daarnaast zien we een verschuiving van de inspanning van verantwoording achteraf richting de subsidieaanvraag vooraf: doordat er minder mogelijkheden tot controle bij de verantwoording zijn, vragen subsidieverstrekker soms meer informatie vooraf. Bij een grote informatievraag vooraf, is het van belang dat het aantal inschrijvers het maximum niet te ver overschrijdt, bijvoorbeeld door invoering van een lichtere preselectie. Het gebeurt ook dat subsidieaanvragers veel meer informatie vooraf sturen dan benodigd. Dit komt vanuit het feit dat verschillende verstrekkers, Rijk, Gemeente, Provincie en EU, allemaal andere eisen stellen en aanvragers het zekere voor het onzekere nemen. Stroomlijning van deze regels, heldere informatievoorziening en hergebruik van gegevens die eerder (bij een andere instantie) zijn ingevuld, kunnen de regeldruk verder doen afnemen.

Meer informatie?

Wilt u het rapport inzien en het bijbehorende advies van Actal lezen, klik dan hier.