Decentralisatie: quick scan vier sprinterdiensten

Decisio voerde, in samenwerking met Twynstra Gudde, een quick scan uit om te beschouwen of en hoe het toevoegen van vier sprinterdiensten aan regionale OV-concessies kan bijdragen aan een regionaal geïntegreerd aanbod van trein en bus. Deze quick scan is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In de quick scan is gekeken naar de sprinterdiensten op de lijnen: Zwolle-Groningen, Zwolle-Leeuwarden, Apeldoorn-Enschede en Dordrecht-Breda.

Focus quick scan decentralisatie sprinterdiensten

In de quick scan is in het bijzonder gekeken naar de volgende onderwerpen rondom decentralisatie:

  • Mogelijke functie/plaats van de sprinterdienst in het regionaal OV op basis van reizigersstromen en overstaprelaties
  • Inpasbaarheid: (hoe) is de lijn te exploiteren op bestaande infrastructuur?
  • Mogelijke effecten van samenloop
  • Logisch moment voor overgang naar provinciale concessie
  • De bereidheid bij provincies om de sprinterdiensten over te nemen

De quick scan is uitgevoerd aan de hand van dataverzameling voor een zo kwantitatief en objectief mogelijke onderbouwing van de bevindingen. En, door een kwalitatieve beschouwing op basis van interviews met stakeholders en van beschikbare literatuur om mogelijkheden, draagvlak en knelpunten in beeld te brengen.

Uitkomsten

De quick scan biedt feitelijke informatie over de onderzochte lijnen en levert input over de mogelijke voor- en nadelen van decentralisatie en de kansen die er zijn om tot een beter aanbod te komen. Definitieve conclusies kunnen op grond van de quick scan nog niet worden getrokken. Deze zijn afhankelijk van de vraag of de voorwaarden voor mogelijke decentralisaties kunnen worden ingevuld en van de diensten die regionale vervoerders kunnen en zullen gaan aanbieden.