Impact windparken dicht bij de kust

  • 8 mei 2019

Nederland heeft als doel om in 2023 in totaal aan 4.450 MW aan windenergie op zee te winnen. Hiervoor heeft het ministerie van Economische Zaken besloten om windparken binnen de 12-mijlszone toe te staan. Hiervoor is een aantal locaties aangewezen. Maar wat zijn de effecten van deze windparken die relatief dicht bij de kust liggen?

Gevolgen voor de kustgemeenten?

Om deze vraag te beantwoorden onderzocht Decisio wat de aangewezen locaties betekenen. Hiervoor is een MKBA opgesteld en onderzocht wat de economische effecten in de kustgemeenten zijn. Hieruit blijkt dat het effect op toerisme fors kleiner is. Oftewel, de meerkosten van het uit het zicht plaatsen van de parken zijn veel hoger. Daarnaast zijn er beperkte en tijdelijke effecten op de werkgelegenheid die zowel negatief als positief kunnen zijn. Dit verschilt per badplaats. Dit is namelijk afhankelijk van het daadwerkelijke gedrag van kusttoeristen en lokale impact van werkgelegenheid in de offshore.

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit project neemt u contact op met Menno de Pater (m.depater[at]decisio.nl) van Decisio via 020-6700562.

Een MKBA heeft tot doel de verschillende uitvoeringopties van een project op integrale wijze met elkaar te vergelijken. Hoewel de term kosten-batenanalyse een financiële afweging impliceert, is de maatschappelijke kosten-batenanalyse nadrukkelijk meer dan dat. Naast de financiële waarden worden juist ook andere effecten in kaart gebracht. Het dan bijvoorbeeld om effecten op bereikbaarheid, de omgeving en de economie. Alle effecten worden vervolgens zoveel mogelijk in een financiële waarde uitgedrukt, zodat een integrale afweging mogelijk is.

Decisio is verantwoordelijk (geweest) voor de uitvoering van diverse maatschappelijke kosten- en batenanalyses. Of varianten daarop zoals kengetallen kosten- en batenanalyses (KKBA), kosteneffectiviteitsanalyses (KEA) en quick-scan (M)KBA’s. Daarnaast toetst Decisio regelmatig reeds uitgevoerde MKBA’s. En wij voeren second opinions uit ter borging en objectivering van de uitgevoerde MKBA. Meer informatie over Decisio en MKBA’s vindt u hier.

Zie ook