RecreatieBasisKustlijn: wat is de benodigde strandbreedte voor de recreatieve functies?

  • 5 november 2014

Het strand is van groot economisch belang voor Nederland; in het bijzonder voor de kustgemeenten. Op veel locaties biedt het strand onvoldoende ruimte voor recreatieve functies: badgasten en strandsporters zitten elkaar in de weg, paviljoens komen in het water te staan en hulpdiensten hebben te weinig ruimte om langs de kust te rijden.

Om verzwakking van de kust te voorkomen heeft Rijkswaterstaat in 1990 de basiskustlijn (BKL) vastgesteld. De hoeveelheid zand in de kustzone moet gelijk zijn aan de hoeveelheid in 1990. Wanneer dit niet het geval is, gaat Rijkswaterstaat over tot zandsuppleties om het huidige veiligheidsniveau van de Nederlandse kust te behouden (of te verbeteren). Het suppletiebeleid richt zich echter niet direct op de recreatieve functie van de kust. De strandbreedte is geen indicator in het beleid van Rijkswaterstaat. Hierdoor is het mogelijk dat de kustveiligheid (nog) niet in het geding is, maar de recreatieve functies van het strand wel. De vier kustprovincies hebben daarom behoefte aan een ‘recreatiebasiskustlijn’ (rBKL). Deze rBKL moet aangeven hoe breed het strand moet zijn om voldoende plaats te bieden aan de recreatieve en toeristische functies van de kuststrook. Dit onderzoek bouwt hiermee voort op eerdere onderzoeken naar de ‘economie van het strand’.

Het onderzoek

In het onderzoek is door Decisio voor de gehele Nederlandse kust uitgezocht hoe breed het strand moet zijn. Per kustgemeente zijn de knelpunten, strandbreedtes, functies en het recreatief belang van het strand inzichtelijk gemaakt. De volgende aspecten stonden centraal in het onderzoek:

  • Bepaal een definitie voor de recreatiebasiskustlijn en ontwikkel een methode om deze in kaart te brengen
  • Breng de recreatiebasiskustlijn langs de Noordzeekust in kaart
  • Bepaal hoe de recreatiebasiskustlijn zich verhoudt tot de basiskustlijn
  • Ontwikkel een methode om periodiek vast te stellen waar zandsuppletie voor strandrecreatie nodig is

Download het rapport

Het onderzoek naar de benodigde strandbreedte voor recreatieve functies is uitgevoerd door Decisio in opdracht van de vier kustprovincies Fryslân, Noord-Holland, Zeeland en Zuid-Holland. Download hier het rapport en bijlagen.

Meer informatie

Voor vragen over dit Decisio onderzoek neemt u contact op met Jaap Broer via 020-6700562 of j.broer[at]decisio.nl.

Zie ook