MKBA Windenergie op zee

  • 15 november 2014

Inzet van windenergie is een belangrijk instrument in de verduurzaming van onze energievoorziening. Ingegeven door Europese doelstellingen is in het Nationaal Waterplan (2009) de ambitie opgenomen om 6.000 Megawatt aan windenergie op de Noordzee op te wekken. Op grond van een inschatting gebaseerd op gegevens van ECN en inschattingen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu lijkt een opgesteld vermogen van maximaal 2.550 MW in de zoekgebieden binnen de 12-mijlszone realistisch. Dit is als uitgangspunt genomen voor een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) van windenergie binnen de 12-mijlszone. Deze MKBA is opgesteld door Decisio; in samenwerking met Witteveen+Bos.

Realiseren windmolenparken binnen 12-mijlszone is gunstiger

Het realiseren van 2.550 MW aan windmolenparken binnen de 12-mijlszone is, kijkend naar de
gemonetariseerde effecten in de MKBA, gunstiger dan het realiseren van hetzelfde vermogen buiten de 12-mijlszone. De Netto Contante Waarde van dit verschil bedraagt € 250 miljoen tot € 280 miljoen en kan verder oplopen tot circa € 455 miljoen, wanneer tot 6.000 MW wordt gebouwd. Zeker vanuit een kostenoogpunt (business case, subsidies) is het de moeite waard de opties binnen 12-mijlszone verder te onderzoeken (vooral Maasvlakte, Zuid-Holland en Noord-Holland hebben relatief lage kosten). Het is mogelijk in een vervolg een vanuit kostenoogpunt optimale strategie vorm te geven van gebieden binnen en buiten de 12-mijlszone met de laagste kosten. Het totale rendement van de investering zal dan nog verbeteren ten opzichte van de in deze MKBA gepresenteerde waarden.

De gevoeligheidsanalyses die onderscheidend zijn tussen bouwen binnen en buiten de 12-mijlszone laten zien dat de kostenvoordelen door maatschappelijke nadelen (deels) teniet kunnen worden gedaan. Dit zal sterker in sommige gebieden spelen dan in andere. De vijf onderzochte zoekgebieden kennen allemaal knelpunten, waardoor de maatschappelijk negatieve effecten tussen de zoekgebieden onderling sterk kunnen verschillen. Het verdient aanbeveling nader te onderzoeken op welke locaties dit echt reële risico’s zijn, en waar dit minder zal spelen.

De MKBA Windenergie op Zee brengt welvaartseffecten op nationaal niveau in beeld. Eventuele effecten op de werkgelegenheid in kustgemeenten zijn daarom ook niet meegenomen in de MKBA (dit wordt als een ‘verdelingseffect’ gezien in de MKBA). Dit is echter op verschillende locaties een belangrijk aandachtspunt, en ook hierin kunnen de locaties onderscheidend zijn. Het verdient daarom aanbeveling hier de nodige aandacht aan te besteden.

MKBA Windenergie op Zee: download het rapport

De maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) van windenergie op zee binnen de 12-mijlszone is uitgevoerd door Decisio; in samenwerking met Witteveen+Bos. De MKBA is opgesteld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Download hier het rapport.

Meer informatie

Voor vragen over de MKBA Windenergie op Zee neemt u contact op met Niels Hoefsloot via 020-6700562 of n.hoefsloot[at]decisio.nl.

Zie ook