Meer dan een waterkering…

  • 8 mei 2019

Als onderdeel van het project ‘Toekomst Afsluitdijk’ deed het CPB onderzoek naar de kosteneffectiviteit van verschillende opties voor deze waterkering. Alleen, de Afsluitdijk is meer dan alleen een waterkering. De kering biedt namelijk ook voor ecologie, landschap, mobiliteit en energie interessante kansen. Decisio onderzocht in een MKBA wat de meerwaarde is voor een integraal ontwerp van de Afsluitdijk.

MKBA energie-opties Afsluitdijk

Decisio verrichtte onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten van zonne-energie (PV), windenergie (vliegers), Blue Energy (osmose), stromingsenergie, getijdenenergie en energieopslag met een Valmeer. Voor deze opties zijn verschillende locaties, opstellingen en kosten en opbrengsten (de businesscase) bekeken. Verder speelden in het onderzoek de maatschappelijke effecten een belangrijke rol. Zoals CO2-reductie, bijdrage aan de Nederlandse vraag naar energie, effecten op de omgeving, kennisontwikkeling en werkgelegenheid. In het onderzoek is bij alle technieken rekening gehouden met de verwachte ontwikkelpaden zoals de technologische ontwikkeling, energie en CO2-prijzen.

Conclusies

Op basis van het onderzoek concluderen we dat de toepassing van de winning van zonne-energie op de Afsluitdijk haalbaar is. Op termijn is hiervoor een positieve business case te verwachten. Alleen, zonne-energie als optie betekent wel dat zonnepanelen relatief veel ruimte in beslag nemen. Verder leidt het tot een beperkt effect op kennis en werkgelegenheid.

Opwekking van (wind)energie met vliegers is een experimentele techniek waarvan de technische en economische haalbaarheid nog niet kon worden vastgesteld. Vanwege mogelijke conflicten met (militaire) luchtvaart, radar en vogels lijkt de Afsluitdijk niet de meest geschikte locatie voor het doorontwikkelen van deze technologie.

Voor Blue Energy (energieopwekking uit het potentiaal verschil tussen zoet en zout water) is de Afsluitdijk bij uitstek de juiste plek. Maar, vanwege het experimentele stadium is grootschalige toepassing (nog) niet aan de orde. Een testopstelling is echter wel bijzonder interessant.

Stromings- en getijdenenergie is zonder meer toepasbaar op de Afsluitdijk. Daarbij dient rekening gehouden te worden met mogelijk in de toekomst veranderende peilverschillen. Deze hebben invloed op de energieproductie en daarmee op de businesscase.

Afwijkend van de andere opties, produceert een Valmeer geen energie, maar is het opslag. Technisch gezien is een Valmeer haalbaar, maar economisch pas rendabel bij omvangrijke tijdelijke energieoverschotten. De potentiële schaalgrootte nabij de Afsluitdijk is te beperkt.

Meer informatie?

Decisio is een specialist op het vlak van MKBA’s. Voor meer informatie over dit project neemt u contact met Niels Hoefsloot (n.hoefsloot[at]decisio.nl) van Decisio via 020-6700562.

Zie ook