MKBA Ring Utrecht

  • 5 november 2014

In het project Ring Utrecht zijn uiteenlopende maatregelen onderzocht om de knelpunten op het gebied van bereikbaarheid, (verkeers)veiligheid en leefbaarheid op te lossen. In 2010 hebben Rijk, provincie en gemeente een voorkeursalternatief vastgelegd voor de aanpak van de Ring Utrecht. Dit voorkeursalternatief bestaat uit de verbreding van de A27 tussen de aansluiting Houten en de aansluiting Bilthoven, de verbreding van de parallelbanen van de A12 tussen de knooppunten Oudenrijn en Lunetten en de verbreding van de A28 van de aansluiting Utrecht-centrum tot en met de aansluiting de Uithof.

Twee ontwerpvarianten onderzocht

De Minister heeft, onder meer naar aanleiding van de aanbevelingen van de Commissie Schoof over het besluitvormingstraject, door Decisio een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) laten opstellen van de voorkeursvariant. In deze MKBA zijn twee ontwerpvarianten onderzocht op de maatschappelijke kosten en baten die deze met zich meebrengen.

In deze MKBA zijn zo veel mogelijk effecten van de aanleg van de Ring Utrecht onderzocht, met als doel inzicht te krijgen in de integrale maatschappelijke effecten van het project. Voor het uitwerken van de kosten-batenanalyse is aangesloten bij de leidraad OEI (Overzicht Effecten van Infrastructuur) voor kosten-batenanalyses en het hiervan afgeleide kader KBA bij MIRT verkenningen. De OEI leidraad is in Nederland in 2000 opgesteld om projecten op een zo objectief mogelijke, gestructureerde, integrale en transparante wijze te kunnen beoordelen en met elkaar te kunnen vergelijken. Het Kader KBA bij MIRT Verkenningen is de hiervan afgeleide en geactualiseerde leidraad voor MIRT verkenningen en ook de basis voor deze MKBA.

MKBA Ring Utrecht: download het rapport

De MKBA Ring Utrecht is door Decisio uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Download hier het rapport.

Meer informatie

Voor vragen over de MKBA Ring Utrecht neemt u contact op met Niels Hoefsloot via 020-6700562 of n.hoefsloot[at]decisio.nl. Zie ook onze algemene informatiepagina over MKBA’s.

Zie ook