Stedelijke ontwikkeling en gasloze woningen voor Binckhorst

  • 8 mei 2019

Veel Randstedelijke gemeenten staan voor de uitdaging om de komende jaren in meer ruimte voor wonen en werken te voorzien. Daarbij is de wens om te wonen op plekken met goede voorzieningen, cultuuraanbod en werkgelegenheid. Dit betekent een forse stedelijke verdichtingsopgave. De G4-gemeenten spelen hierin een belangrijke rol. Een maatschappelijke businesscase is bij dit vraagstuk van groot belang.

Maatschappelijke businesscase gebiedsontwikkeling Binckhorst

Gemeente Den Haag constateerde in de Agenda Ruimte voor de Stad dat de komende jaren zo’n 3.000 tot 5.000 mensen per jaar extra in de stad willen wonen. Een van de locaties die is aangewezen voor de verdichtingsopgave is de Binckhorst.

Decisio stelde voor gemeente Den Haag een maatschappelijke businesscase op. Daarin zijn de kosten en maatschappelijke en economische baten van de gebiedsontwikkeling in de Binckhorst onderzocht. Het gaat hier om een hoogstedelijke ontwikkelambitie, met een gemengd woon-werk gebied. Hiervoor zijn door Decisio in de businesscase, naast de ruimtelijke ontwikkelingsopgaven, ook investeringen in infrastructuur en kansen voor energietransitie in beeld gebracht.

Effecten energietransitie, klimaatadaptatie en duurzaamheid

Gebiedsontwikkeling, in dit geval de transformatie en herontwikkeling van een gebied, biedt kansen op het gebied van duurzaamheid. Voorbeelden van te treffen maatregelen zijn aardgasvrije woningen, klimaatneutrale warmtevoorzieningen en klimaatadaptieve ingrepen.

De realisatie van een aardgasvrije energievoorziening helpt om het gebruik van fossiele brandstoffen te reduceren. Om dit te realiseren zal de energiebron volledig hernieuwbaar/duurzaam moeten zijn. En, bij het aardgasvrij maken van de Binckhorst gaat het niet alleen nieuwbouwwoningen, maar ook bestaande woningen en bedrijven van het gas af. Uit onderzoek van Decisio blijkt dat dit leidt tot een aanzienlijke reductie in het aardgasgebruik en bijbehorende uitstoot. Mogelijke maatschappelijke baten voor de Binckhorst lopen op tot 10 miljoen euro per jaar. Maar, er is hierbij nog wel sprake van onzekerheid. Bijvoorbeeld over de doorrekening van CO2 prijzen, de ontwikkeling van huurprijzen, netbeheerderskosten en de manier waarop de wijk aardgasvrij wordt.

Klimatologische omstandigheden in Nederland veranderen. Relevant voor de stedelijke omgeving is de verwachting dat we vaker te maken krijgen met extreem weer. Bijvoorbeeld veel neerslag in korte tijd of langere perioden van extreme warmte. Om onze woon- en werkomgeving leefbaar te houden zijn maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie nodig. Zo kan een goed functionerend watersysteem voldoende water vasthouden, bergen en afvoeren in het geval van extreme neerslag. Een dergelijk systeem betekent ook een betere bestendigheid tegen hitte en minder kans op het hitte-eilandeffect. Dergelijke ingrepen kunnen meegenomen worden in het ontwerp van de klimaatbestendige buitenruimte en gebouwen. Het nu treffen van deze maatregelen zorgt mogelijk voor (kosten)voordelen ten opzichte van de situatie dat deze maatregelen later ingepast moeten worden. Deze kostenbesparing is in de businesscase van Decisio voor de Binckhorst op circa 4 miljoen euro geschat.

Decisio ondersteunt bij besluitvorming bij gebiedsontwikkeling

De ambities voor klimaat, luchtkwaliteit en duurzame energie vragen de komende vijf tot tien jaar flinke stappen. Hierbij biedt gebiedsontwikkeling kansen om tijdig maatregelen te nemen. Hierdoor worden kosten (voor inpassing) later vermeden. De maatregelen hebben positieve effecten. Bijvoorbeeld op gezondheid, huizenprijzen en energiekosten. Decisio ondersteunt gemeenten bij het beslissingsproces rondom gebiedsontwikkeling. Dit doen we door ontwikkelalternatieven uit te werken en economische en maatschappelijke kosten en baten door te rekenen. Het resultaat is een helder overzicht van alternatieven en effecten zodat de juiste afweging kan worden gemaakt.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze maatschappelijke businesscase neemt u contact op met Menno de Pater (m.depater[at]decisio.nl) via 020-6700562.

 

Zie ook