Kosten-batenanalyse vervolgroutekaart windenergie op zee

  • 8 mei 2019

Onze energievoorziening zal de komende decennia ingrijpend veranderen. In het Klimaatakkoord van Parijs is vastgelegd om de opwarming van de aarde te beperken. Dat vraagt om een drastische reductie van het gebruik van fossiele energie. Een belangrijk instrument om deze doelstelling te halen is de inzet van windenergie op zee. Momenteel treffen verschillende ministeries voorbereidingen voor een kabinetsbesluit over een vervolgroutekaart. Die gaat over de bouw van windmolenparken in de periode 2024-2030.

Wat zijn effecten van vervolgroutekaart ‘windenergie op zee’

Voor het ministerie EZK bracht Decisio de effecten van de vervolgroutekaart windenergie op zee in beeld. De studie gaat, naast de gebruikelijke businesscase, vooral ook in op de gevolgen van windmolenparken op zee. Het gaat dan om gevolgen voor andere functies, belangen en gebruikers van de Noordzee. Bijvoorbeeld als het gaat om scheepvaart, visserij en ecologie. Uit de studie van Decisio blijkt dat de kosten voor of door deze sectoren in absolute zin aanzienlijk zijn. Maar, vergeleken bij de kosten van de windenergieparken zelf zijn ze relatief beperkt. In totaal bedragen deze kosten minder dan 2 procent van de kosten van de aanleg en exploitatie van de windmolenparken.

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit project neemt u contact op met Niels Hoefsloot (n.hoefsloot[at]decisio.nl) van Decisio via 020-6700562.

Een MKBA heeft tot doel de verschillende uitvoeringsopties van een project op integrale wijze met elkaar te vergelijken. Hoewel de term kosten-batenanalyse een financiële afweging impliceert, is de maatschappelijke kosten-batenanalyse nadrukkelijk meer dan dat. Naast de financiële waarden brengt de MKBA juist ook andere effecten in kaart. Het gaat dan bijvoorbeeld om effecten op bereikbaarheid, de omgeving en de economie. In een MKBA drukken we alle effecten zoveel mogelijk in een financiële waarde uit, zodat een integrale afweging mogelijk is.

Decisio is verantwoordelijk (geweest) voor de uitvoering van diverse maatschappelijke kosten- en batenanalyses. Of varianten daarop zoals kengetallen kosten- en batenanalyses (KKBA), kosteneffectiviteitsanalyses (KEA) en quick-scan (M)KBA’s. Daarnaast toetst Decisio regelmatig reeds uitgevoerde MKBA’s. En wij voeren second opinions uit ter borging en objectivering van de uitgevoerde MKBA. Meer informatie over Decisio en MKBA’s vindt u hier.

Zie ook