Evaluatie subsidieregeling Water als Economische Drager

  • 15 oktober 2015

De provincie Noord-Holland stimuleert al sinds 2001 de watergebonden en waterrecreatieve bedrijvigheid. Met de subsidieregeling ‘Water als Economische Drager’ (WED) kunnen ondernemers en gemeenten maximaal de helft van hun investering in een kade, steiger of walvoorziening gesubsidieerd krijgen. In de periode 2001 – medio 2014 zijn ruim 75 projecten ondersteund, waarmee in totaal 40 miljoen euro was gemoeid. Hiervan is 33 miljoen daadwerkelijk uitgegeven.

Evaluatie Decisio: positieve effecten subsidieregeling

Decisio voerde de ‘evaluatie subsidieregeling Water als Economische Drager (WED)’ uit met een scherpe focus op doeltreffendheid en economische impact. In het evaluatierapport schrijven we dat de met WED-subsidie ondersteunde projecten bijdragen aan het gestelde doel om meer banen, bestedingen en watergebonden bedrijvigheid te creëren. Maar ook dat niet is aan te geven in welke mate het WED-instrument bijdraagt, omdat de doelstellingen niet zijn geoperationaliseerd. Desondanks constateren we dat mede dankzij het provinciale beleid Noord-Holland een aantrekkelijker provincie is geworden voor de waterrecreant en de ondernemer die actief is in het vervoer over water. Zo zijn meer dan 400 ligplaatsen voor recreatievaartuigen gerealiseerd, waarvan enkele tientallen in de groeimarkt van de cruise- en chartervaart.

Economische impactanalyse

Uit de impactanalyse komt naar voren dat de WED-subsidies een economische impuls van 70 miljoen euro aan additionele investeringen hebben uitgelokt, een multiplier van ruim twee. De vanuit WED geholpen projecten schiepen 1.133 tijdelijke voltijdsbanen, waarvan ruim 820 binnen de provinciegrenzen. Deze projecten leveren Noord-Holland circa 43 miljoen euro aan extra permanente directe en indirecte bestedingen per jaar op, resulterend in ruim bijna 330 permanente banen. Dit zijn mooie resultaten, maar het WED-instrument moet niet direct worden gezien als effectieve tool om banen te creëren. Ook geldt dat de waterrecreatie en de watergebonden bedrijvigheid geen echte groeisectoren zijn. De meerwaarde van het programma Water als Economische Drager ligt daarmee primair bij het vergroten van de kwaliteit – betere en aantrekkelijker voorzieningen – en de duurzaamheid zoals het realiseren van walstroom en de toepassing van duurzame vormen energiegebruik.

Meer informatie?

Download de samenvatting van het rapport. Voor meer informatie over deze evaluatie en de economische impuls van ‘Water als Economische Drager’ neemt u contact op met Jaap Broer via j.broer[at]decisio.nl of 020-670 05 62.

Zie ook