Evaluatie Regionaal Economisch Beleid Overijssel

  • 10 november 2014

Samen met verkeer en vervoer, ruimte, natuur en water wordt economie sinds 2011 tot de kerntaken van provincies gerekend. In februari 2012 geeft de provincie Overijssel met het ‘Uitvoeringskader Kerntaak Regionale Economie 2012-2015’ invulling aan deze kerntaak en beschrijft ze het pad waarlangs de Overijsselse economie nog concurrerender, innovatiever, duurzamer en daarmee sterker moet worden. In opdracht van de provincie Overijssel heeft Decisio een tussenevaluatie gedaan van het Regionaal Economisch Beleid Overijssel 2012-2015. In de evaluatie stonden drie vragen centraal: is de provincie op de goede weg met het REB, doet ze de goede dingen wat betreft inzet op thema’s, sectoren en governance en doet ze de dingen goed?

Provinciale regie

Het regionaal-economisch beleid is het vervolg op het programma ‘Overijssel Werkt!’ (2008-2011) en het Meerjarig Economisch Uitvoeringsperspectief provincie Overijssel (MEUP: 2004-2007), maar gaat veel meer in op eigen initiatief en ondernemerschap. De ambitie is “een vitale en zichzelf vernieuwende economie met een hoogwaardig vestigings- en ondernemingsklimaat”. Het gaat niet om de provincie Overijssel (als organisatie), maar om degenen “die economische en maatschappelijke meerwaarde leveren”. De provincie voert daarbij de regie als kwaliteitsbewaker, beleidsbepaler, investeerder en belangenbehartiger. Zij heeft tot taak samenwerkingsverbanden tussen de vier O’s (ondernemers, onderwijs, onderzoek, overheid) tot stand te brengen en te zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Tussentijdse resultaten gevoerde beleid

Hoofdconclusie is dat de uitvoering van het regionaal economisch beleid van de provincie tot
nu toe een positieve bijdrage heeft geleverd aan het bereiken van de provinciale doelen. De ambitie is voortvarend ter hand genomen en heeft tot positieve resultaten geleid.

In relatie tot bedrijventerreinen en herstructurering is de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) een effectief instrument is. Bij de Human Capital Agenda zijn de juiste onderwerpen opgepakt en is de aanjaagfunctie goed vormgegeven. De rol van de provincie in het veld wordt gewaardeerd. Voor de vergroting van de innovatiekracht van de industrie is een nadere concretisering van doelen gewenst; kwantitatief als kwalitatief. De provincie mag zakelijker opereren richting de partijen die zij ondersteunt. Het fundamentele karakter van innovatie vraagt ook om inzet door overheid in termen van launching customership. Er wordt door partijen in het veld meer regie verwacht van provincie, ook richting andere overheden. Verder is aanbevolen na te denken over de financiering van de innovatieloketten en open innovatiecentra na 2015 en zorg te dragen voor continuïteit in beleid.

Op het gebied van Vrijetijdseconomie is de provincie op de juiste weg; er heeft een goede doorvertaling naar beleidsprogramma’s plaatsgevonden en er is in het veld tevredenheid over aanpak en rol van de provincie. Voor het onderdeel Agro&Food is het nog te vroeg voor conclusies. Extern krijgen crossovers met andere sectoren vorm, maar intern is tussen afdelingen meer aandacht nodig voor afstemming en verbindingen tussen sectoren. De provincie wil teveel en te snel. Geadviseerd is om de mogelijkheden na te gaan voor bundeling van regelingen met bijvoorbeeld Vrijetijdseconomie.

Evaluatie Regionaal Economisch Beleid Overijssel: download het rapport

De tussetijdse nevaluatie van het Regionaal Economisch Beleid 2012-2015 in Overijssel is uitgevoerd door onderzoeksbureau Decisio. De tussenevaluatie is opgesteld in opdracht van de provincie Overijssel. Download hier het rapport.

Meer informatie over deze evaluatie

Voor vragen over de Evaluatie Regionaal Economisch Beleid Overijssel neemt u contact op met Jaap Broer via 020-6700562 of j.broer[at]decisio.nl.

Zie ook