Belevingsonderzoek interbestuurlijke verhoudingen

  • 22 januari 2015

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onderzoekt sinds 2006 elke twee jaar hoe de interbestuurlijke verhoudingen worden beleefd door mensen werkzaam bij het Rijk, de provincies, de gemeenten en sinds 2012 ook bij de waterschappen. Tijdens dit onderzoek kunnen respondenten zich tijdens het onderzoek uitspreken over onderwerpen als samenwerking, bestuurlijke drukte, de beleidsvrijheid van decentrale overheden en de houding van het Rijk. Met de voorliggende vijfde editie wordt daarom niet alleen een actueel inzicht gegeven in hoe direct betrokkenen vanuit alle overheidsgeledingen de interbestuurlijke verhoudingen beoordelen, maar ook welke ontwikkelingen daarin belangrijk zijn.

Het onderzoek is uitgevoerd door economisch onderzoeksbureau Decisio in opdracht van het ministerie BZK.

In de vijfde editie van het belevingsonderzoek is de kern van de aan de respondenten voorgelegde vragen en stellingen hetzelfde gebleven ten opzichte van de vorige edities. Dit waarborgt dat het onderzoek een goede basis vormt voor het registreren van ontwikkelingen in de tijd. In deze vijfde editie kunnen we constateren dat op enkele punten na de beleving van de interbestuurlijke verhoudingen in essentie weinig is veranderd ten opzichte van voorgaande edities.

Uitkomsten

De interbestuurlijke verhoudingen krijgen dit jaar met een 5,2 een onvoldoende als rapportcijfer. De respondenten bij de waterschappen en de provincies geven de laagste beoordeling binnen de bestuurslagen. De respondenten bij het Rijk en de gemeenten geven de interbestuurlijke verhoudingen wel een krappe voldoende (5,6). Een verdere uitsplitsing naar werkvelden laat zien dat respondenten werkzaam in het ‘zachte’ domein (5,4) de interbestuurlijke verhoudingen nog het beste beoordelen, maar nog steeds onvoldoende.

Meest genoemde oorzaak van een verslechtering van de verhoudingen is het “zien van andere overheden als ‘concurrent’ in plaats van partner” (42%). De ervaren verbetering van de interbestuurlijke verhoudingen wordt net als in de voorgaande editie het vaakst (62%) toegeschreven aan een besef bij overheden dat interbestuurlijke samenwerking noodzakelijk is. Daarnaast worden betere onderlinge afspraken over samenwerking veel (39%) genoemd.

Download het rapport

Een exemplaar van het belevingsonderzoek interbestuurlijke verhoudingen kunt u hier downloaden.

Meer informatie over dit Decisio onderzoek

Voor meer informatie over dit Decisio onderzoek neemt u contact op met Jaap Broer van Decisio via 020-670 05 62 of j.broer[at]decisio.nl.

Zie ook