Actieplan vervoer over water in de Randstad

  • 6 november 2014

Overheidsbestuurders zien steeds meer nut en noodzaak van vervoer over water. Het blijkt echter nog niet eenvoudig om de goederen van de weg op het schip te krijgen. Logistieke processen van bedrijven zijn er meestal niet op ingericht, havenontwikkeling is complex en kostbaar, kennis, expertise en menskracht ontbreken vaak, wet- en regelgeving helpt ook niet mee, en om de kosten van de extra handling te compenseren moet lading gebundeld worden. In opdracht van GOVERA (Goederenvervoer Randstad) heeft Decisio een strategische visie en actieprogramma ontwikkeld voor het vervoer over water in de Randstad. Hierin zijn twintig acties opgenomen, waaronder het opzetten van een tijdelijk projectbureau om initiatiefnemers met raad en daad te ondersteunen en daarmee doorzettingskracht te organiseren.

Ontwikkeling

De verwachting is dat het wegvervoer met 70 procent zal groeien in de komende 25 jaar en
meerwaarde de binnenvaart met een kwart. Dit betekent dat de wegen verder overbelast raken, terwijl er nog steeds capaciteit is op de vaarwegen. Wel zal voor de binnenvaart een probleem gaan ontstaan op de terminals. Onderzoek naar de effecten van de groeiende container-transportstromen in de Randstad geeft aan dat de grootste knelpunten worden verwacht op de hoofdwegen van en naar de zeehavens. De capaciteit op deze wegen zal vrijwel opgesoupeerd zijn en het aantal vrachtwagens zal zo groot zijn dat colonnevorming dreigt op te treden. De binnenvaart zal dit probleem niet (alleen) kunnen oplossen; daar is meer voor nodig op het gebied van innovatie, samenwerking, verkeersbeleid en infrastructurele investeringen. Echter, de binnenvaart kan wel een substantiële bijdrage leveren.

Strategie

Op basis van de analyse van kansen en knelpunten zijn vier ‘strategische lijnen’ bepaald:

  • Inzetten op kansrijke stromen: containers (groeisector, dikke stromen), afval (dikke stromen, in principe kan de overheid hierin sturen in de aanbestedingen), bouwlogistiek (grote stromen, ook deels stuurbaar via aanbestedingen) en bepaalde versproducten en fijnmaziger distributie
  • Behoud en benutting van binnenhavens en vaarwegen: havenactiviteiten de ruimte blijven geven, investeren in nieuwe havens en terminals, vaarwegen bereikbaar houden en de vloot divers houden
  • Gerichte inzet op kansrijke projecten met vliegwielwerking, waar GOVERA en haar partners een voorname rol hebben
  • Regie en doorzettingskracht: om de vaak complexe projecten en initiatieven van de grond te trekken is ‘doorzettingskracht’ nodig, hetgeen wil zeggen: bestuurlijke prioriteit, regie, organiserend vermogen, kennis, menskracht en middelen.

Meer informatie

Voor vragen over dit Decisio onderzoek neemt u contact op met Jaap Broer via 020-6700562 of j.broer[at]decisio.nl.

Zie ook