Netwerkstrategie vaarwegen en binnenhavens Noord-Holland en (KBA) quick wins

De provincie Noord-Holland beschikt over een uitgebreid netwerk van vaarwegen en is, wat betreft binnenvaartoverslag, de tweede provincie van Nederland. Hoewel er zeker nog een slag gemaakt moet worden, is de binnenvaart (gemeten in uitstoot en brandstofverbruik per ton vervoerd gewicht) een milieuvriendelijke vervoerswijze die kan bijdragen aan een minder snelle groei van de congestie op de weg en die goede perspectieven heeft voor een krachtige verdere ontwikkeling. Het College van Gedeputeerde Staten heeft zichzelf daarom tot doel gesteld om vanuit het oogpunt van bereikbaarheid, economie en duurzaamheid de binnenvaart verder te stimuleren.

Decisio ondersteunde de provincie bij het opstellen van de Netwerkstrategie Vaarwegen en Binnenhavens, waarin beschreven is op welke manier de provincie de bereikbaarheid van vaarwegen en binnenhavens wil verbeteren. Ook zijn de diverse initiatieven en projecten in Noord-Holland geïnventariseerd. Voor de subsidieregeling ‘quick wins vaarwegen en binnenhavens’ van het ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn vervolgens diverse kansrijke projecten nader getoetst op de haalbaarheid, bestuurlijk draagvlak en kosten-batensaldo (door middel van een MKBA).

Doel Netwerkstrategie

Het doel van de Netwerkstrategie Vaarwegen en Binnenhavens was het opstellen van een regionaal gedragen visie op verbetering van de bereikbaarheid van vaarwegen en binnenhavens. Uitgangspunt is de ambitie voor versterking van de positie van de binnenvaart. Deze visie wordt vertaald in een uitvoeringsprogramma dat zowel maatregelen bevat voor de korte termijn (quick wins) als projecten voor de lange termijn die aan deze versterking invulling geven.

Meer informatie

Voor vragen over dit Decisio onderzoek neemt u contact op met Jaap Broer via 020-6700562 of j.broer[at]decisio.nl.