MKBA Spuiforum Den Haag

MKBA Spuiforum Den HaagDe gemeente Den Haag en culturele instellingen in de stad ambiëren om van de locatie Spui een nieuw cultureel hart te maken. Het investeringsplan omvat de bouw van een nieuwe accommodatie voor het Residentie Orkest, het Nederland Dans Theater en het Koninklijk Conservatorium. In opdracht van de gemeente Den Haag is door Decisio een MKBA uitgevoerd voor het project.

Voor deze investering is in opdracht van de gemeente Den Haag (Dienst Stedelijke Ontwikkeling/ Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn) een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd die in 2012 is geactualiseerd voor het vernieuwde plan ‘Spuiforum’ en in 2013 is vergeleken (op hoofdlijnen) met het Renovatiealternatief van de werkgroep Dooievaar.

Reikwijdte onderzoek

In het onderzoek zijn onder meer economische analyses uitgevoerd van de maatschappelijke kosten van het Spuiforum (o.a. stichtingskosten, tijdelijke huisvestingskosten, exploitatielasten) en de te verwachten maatschappelijke baten uit subsidies, bestedingen van bezoekers, het effect op vastgoed en de overige indirecte en externe effecten (zoals het belang van het behoud van culturele instellingen voor de gemeente Den Haag).

Resultaat en besluit

Het resultaat van de MKBA toont aan dat de verhoudingen tussen de verwachte maatschappelijke baten voor Den Haag en de Haagse regio enerzijds en de daarmee gepaard gaande kosten voor het Spuiforum duidelijk gunstiger zijn dan voor het realistisch nulalternatief én het Renovatiealternatief van Werkgroep Dooievaar. In 2013 heeft de gemeenteraad definitief met de realisatie van het Spuiforum ingestemd.

Download het rapport

De maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) Spuiforum Den Haag is uitgevoerd door Decisio. De MKBA is opgesteld in opdracht van de gemeente Den Haag. Download hier het rapport, bijlagen en de aanvulling.

Meer informatie

Voor vragen over dit Decisio onderzoek neemt u contact op met Kees van Ommeren via 020-6700562 of c.vanommeren[at]decisio.nl.